Dana Mills- Paul Ricoeur, Thought and Choreographyמחול הוא השפה החבויה של הנפש(1)

דיון מושגי בקטגוריות שיח, טקסט ופעולה בפילוסופיה של פול ריקר ויחסם לכוריאוגרפיה (2)

דנה מילס

דוקטורנטית, המחלקה למדעי המדינה, אוקספורד

Dance is the hidden language of the soul

A conceptual discussion of the relationship between the categories Discourse, Action and Text in Paul Ricoeur's thought and choreography

Dana Mills (3)

DPhil Candidate, Department of Politics, University of Oxford

 

 I’m not interested in how my dancer’s move but in what moves them. Pina Bausch

 

מאמר זה מנסה לדון בקטגוריות האנליטיות שמציב פול ריקר במאמרו

 The model of the text: meaningful action considered as text

ביחס למאפיינים הפילוסופים של כוריאוגרפיה.

פרולוג: פול ריקר, שפה, שיח, פעולה וטקסט: הרחבת התורה ההרמנויטית(4)

 

פול ריקר יוצר את הטקסטים שלו במהלכים מעגליים. הוא נע בין שפה, לפעולה, לשפה המכילה בחובה פעולה. ה"מעגל ההרמנויטי"(5) שלו עובר בין המושגים שיח, טקסט ופעולה, מגדיר אותם כחלק ממכלול של תוצרים אנושיים. ההרמנויטיקה של ריקר מניחה קשר אינהרנטי בין היכולת האנושית לשנות את העולם דרך פעולה לבין התכונה האנושית הבסיסית שהיא: האדם מבטא עצמו דרך שפה.  שפה ופעולה חולקות את המהות הדינאמית שלהן: משתנות באופן תדיר, חמקמקות ועוברות בין הפוגה אחת לרעותה. מכאן שניתן ליישם עקרונות מתודולוגיים דומים לפעולה ומבנים לשוניים. הדרך להבין ביטויים אלו היא באמצעות פרשנות. הפרשנות נסמכת על התשתית המושגית של ההרמנויטיקה. עבודת הפרשנות היא יצירת אופן התייחסות לאובייקט על ידי שימוש באוצר המילים שלו ולא הפקדתו לניתוח בכלים השאולים מעולם תוכן אחר. ריקר: "על הטקסט להיפתח, לא עוד כלפי המחבר שלו, אלא כלפי התחושה הפנימית שלו וכלפי העולם שהוא פותח וסוגר". (6)

 

לפי ריקר, שיח יוצר עולם אשר נעלם ברגע בו הוא מתכונן. יש לו מאפיינים משותפים לטקסט ולפעולה; ניתן להמשיג זאת כרצף בו פעולה ממוקמת בקיצוניות אחת וטקסט בקיצוניות השנייה; שיח מצוי אי שם על קו הרצף. יש מאפיין משותף לכל הקטגוריות הללו (שיח, טקסט, פעולה): כולם יכולים להיות נתונים לפרשנות. המטרה של ריקר היא לפרש, בין אם פעולה, טקסט, או כל תוצר אנושי אחר. זוהי עבודת ה"פענוח של המשמעות החבויה במשמעות הנגלית לעין, בפרישת רמות המשמעות המרומזות במשמעות הגלויה".(7) בהתייחס לציטוט של מרתה גרהם שהושאל לכותרת מאמר זה, במאמר זה אנסה לפענח מחול כשפה החבויה של הנפש. הטענה הבסיסית תנוסח כדלהלן: ניתן להשאיל את הניתוח ההרמנויטי של ריקר לניתוח מחול כאשר מבינים מחול דרך שיח כיחידה אנליטית.

על מנת לחזק טענה זו יש לבסס שתי הנחות אחרות: לא פעולה ולא טקסט הן קטגוריות אנליטיות מתאימות להבנת מחול דרך הרמנויטיקה.

 

(1) הקטגוריה האנליטית של פעולה אינה מתאימה לניתוח מחול. ריקר מגדיר את מאפייני הפעולה:

"פעולה, כמו טקסט, היא מהות בעלת משמעות שצריכה להיות מובנית כשלם.(8)

(1.1) "לפעולה יש מבנה של מבע מתאר. יש לו תוכן הקשור לטענה שניתן לתפוס שוב ושוב כזהה…לפעלים של פעולה יש נושא  מקומי המזוהה כקיים ואליו מתייחס משפט…."(9)

(1.1.1) ניתן לנסח את ההבחנה בין מצבים, פעילויות והופעות על פי התנהגות הזמנים של הפעלים המתארים פעולה הקובעים מימדים זמניים מסוימים לפעולה עצמה.

(1.1.2) המבנה הנואמטי (כלומר מטאפיזי, לא קונקרטי) של פעולה כולל דיאלקטיקה של אירוע ומשמעות הדומה לזו של פעולת דיבור.(10)

(1.1.3) נואמה זו מציגה מאפיינים פועלים הדומים לאלו של פעולת דיבור שלמה.

(1.1.4) פעולה, כמו פעולת דיבור, ניתן לזהות לא רק לפי התוכן הקשור לטענה, אלא גם לפי כוחו של המבצע שלה. שניהם יוצרים את "המבנה ההגיוני " שלה.

(1.2) החשיבות של פעולה בעלת משמעות היא מעבר לרלבנטיות שלה למצב מסוים. זה חשוב ביחס לתוצרים תרבותיים ואפשרותם לעבור את תנאי הייצור החברתיים שלהם, כלומר לפרוץ את המגבלות המיוצרות עבורם מתוך הסיטואציה ההיסטורית בה נוצרו.

(1.3) משמעות הפעולה האנושית היא גם משהו הממוען לטווח אינסופי של "קוראים אפשריים". השופטים לא יהיו בני דורו של הכותב,  אלא כפי שטען הגל, ההיסטוריה עצמה. זה אומר שכמו טקסט, פעולה אנושית היא עבודה פתוחה.

(1.4) פעולה יכולה להיות מנותקת מהסוכנים שלה ולפתח השלכות משלה. האוטונומיזציה של פעולה אנושית מייצרת את המימד החברתי של הפעולה. פעולה היא תופעה חברתית לא רק בגלל שהיא מבוצעת על ידי מספר סוכנים באופן בו תרומתו של כל אחד מהם לא יכולה להיות מובחנת מהאחר, אלא גם מאחר ומעשינו חומקים מאיתנו והם בעלי השלכות שלא התכוונו אליהן. (11)

מחול, כפי שאבקש לטעון בחלק הבא של המאמר, לא יכול להיות מופרד מהסוכן המבצע אותו. התנועה לא יכולה להיות מופרדת מהמתנועע. בניגוד לפעולה, בהבנה הריקריאנית שלה, מחול מתחיל מהגוף הנע ותמיד משלים מעגל עימו.

 

(2) הקטגוריה האנליטית של טקסט אינה מתאימה לניתוח מחול.

(2.1) בניגוד לשיח, שפה כתובה אינה מחייבת דובר; כאן ריקר מתייחס לשאלת המחבר. הרמנויטיקה מנתחת את אקט הקריאה כדיאלוג בין הקורא והטקסט; כאשר הטקסט מתפרסם, האירוע עובר מהאקט המוחשי של הכתיבה לאקט הקריאה (ומכאן הפגישה היא בין הקורא והטקסט, ולא המחבר והקורא).(12)

(2.2) יותר מאשר ליצור המשגה של עולם שקיים כאן ועכשיו, הטקסט יכול להפוך להיות מראה של עולם הקורא. טקסט יוצר עולם משל עצמו, אך כל פרשנות מזמינה אותו לתוך עולם הקורא הפוגש בו. (13)

(2.3) טקסט, בניגוד לשיח, אינו ממוען למישהו. טקסט, בניגוד לשיח, חומק מהטבע הרגעי של האירוע. הוא אינו כבול במגבלות זמן או מרחב.

(2.4) טקסט, כמהות לינגוויסטית, מקפיא זמן ויוצר צורת תקשורת אל- זמנית. המוקד עובר מהאמירה למה שנאמר.(15)

ריקר מתייחס לפיידרוס של אפלטון, בו נטען כי "בכתיבה, הם (אלו שנשמותיהם למדו זאת) זוכרים מבחוץ בעזרת סימנים זרים, ואינם מזכירים לעצמם מבפנים, בעצמם".(16)

התרחשות הכתיבה היא הקפאת שפה הנעה תמידית, הזרת האדם היוצר אותה, כך שהיא יוצרת אינספור עולמות לקוראים במקום עולם המחבר.

מחול היא אמנות שלא יכולה להיות מוקפאת. אף שיטת כתיבה לא הצליחה להפוך שמישה באופן גורף כקונצנזוס בעולם המחול . שפה זו מועברת באמצעות הגוף; דרך הסוכן היוצר אותה. אם היא מוקפאת, היא מאבדת אחד מהמאפיינים המשמעותיים ביותר שלה שיידון בהרחבה בחלק הבא של המאמר, והוא הזרם הבלתי פוסק שלה. מחול לעתים מושהה על ידי רגע חומק של הפוגה כביכול, אך לעולם אינו עוצר באמת.

מכאן, אעבור לטענה המרכזית במאמר זה: שיח, כפי שהוא נתפס בהרמנויטיקה של פול ריקר, הוא הקטגוריה האנליטית המתאימה לחשיבה על מחול.

ארבע קטגוריות של ניתוח שיח: מהו שיח?

(3) שיח הוא שפה מדוברת; לפי ריקר, "שיח מתרחש כאירוע, יכול להיות מזוהה שוב ושוב כזהה לעצמו". בשיח יש תנועה או תזוזה; יש בו היבטים דינאמיים. (17)

(3.1.1) שיח תמיד ממומש בתוך זמניות ובהווה, בעוד מערכת השפה היא וירטואלית ומחוץ לזמן. אמיל בנווניסטה כינה זאת "התרחשות השיח". שיח מתייחס לעולם, מהות ספציפיים, הנוצרים סביב ה"כאן ועכשיו".(18)

 זמן, במיוחד בתפיסה הרמנויטית, מביא עימו קשיים שהם תוצאה בלתי נמנעת של תקשורת אנושית. מצד שני, כל סוג של דיאלוג הוא תוצר של ההווה, למרות שייתכן שהוא מרמז לעתיד;בעוד ציפיות עתידיות קובעות את הפעולות בהווה. יחד עם זאת, חוויות מהעבר או השפעות תרבותיות טוות רשת המסייעת להבנת הן פעולות והן שפה. זה מעלה את מושג ה"אופק" בתפיסה של גאדאמר, שהוא הטווח אותו יכול אדם לראות, המוגדר על ידי ציפיותיו בעתיד וחוויותיו בעבר.

זמן בתפיסה הרמנויטית הוא מורכב ומשפיע על פעולות לשוניות כמו גם לא לשוניות.

ריקר חושב שספרות יכולה להוות מענה חלקי לחלק משאלות הזמן שלדעתו הן עמידות בפני הפתרונות שהציעה הפילוסופיה. שאלות שמתעמת עימן הדחף שלנו ליצור נראטיב. ראשית, הפיוס בין הזמן הנחווה עם הזמן הקוסמולוגי; שנית,  הפיוס בין שלושת מימדי הזמן: עבר, הווה ועתיד, עם זמן כמהות שלמה.(19)

הקונפליקט בין הווה כמהות נעלמת לבין השכבות הרבות של ההתייחסות לזמן יכול להיפתר על ידי צורות תקשורת שאינן כבולות במגבלות של זמן. שיח עבור ריקר מייצג את ההווה במיטבו: "שיח פירושו יצירת אקט נעלם, שיש לו את הזמניות שלו, את ההווה שלו". (20) ניתן להסיק שעבור ריקר שיח מצוי בליבת ההווה ומאיר את המורכבות בתפיסות זמן לפי הרמנויטיקה. אמנות (פרוזה בדוגמה של ריקר) היא בעלת היכולת להאיר בעייתיות זו ובה בעת להשלים בין מימדי זמן שונים. במחול, זמן אינו מימד מגביל מאחר וכמה קטגוריות של זמן יכולות להיות מוצבות על הבמה באותה העת. מחול, במהותו, יכול להיווצר רק מתוך ההווה: ייתכן וזו האמנות הכי דינאמית מבין כל האמנויות. יחד עם זאת, מחול יכול לצרף יחדיו כמה מימדי זמן. מצד אחד הוא שואב מייצוגי עבר של תנועה ויוצר הקשר חדש עבורם (למשל ניתן לראות השלמה של עבר והווה ביצירת הקשר חדש לעבודות מהקאנון הקלאסי). כתיבה מחדש של העבר דרך יצירת הווה הוא מאפיין ייחודי של כוריאוגרפיה. האלמנטים היסודיים שלה הם בתנועה; מעבר מהפוגה אחת, כביכול, לעוד הפוגה, כאשר למעשה אין כל עצירה בזרם המתהווה. מצד שני, ציפיות העתיד, הן עבור הקהל והן עבור הרקדנים, מכוננות את פרשנות העבודה הכוריאוגרפית. האדם יוצר ציפיות לעתיד, מקבל אותן, על ידי יישום הפרשנויות שלו את העבר להתרחשויות בהווה. הדרך בה אנחנו חושבים על העתיד מתעצבת, הן ביחס לעולם וביחס לעולם הנוצר על ידי שפת התנועה הייחודית, כמו גם על ידי עולמו של הצופה.

 

דוגמה: פינה באוש, קטע מתוך נלקן.

הייחודיות של קטע זה נוצרת מתוך שילוב בין מימדי זמן שונים. ישנן אינספור התייחסויות עבר למוסיקה. בחירת השיר (כולל המילים שלו), בעל התייחסות חזקה לעתיד (כל הפעלים בשיר הם בעתיד) יוצר אופק של ציפיות. הכוריאוגרפיה עצמה נעה בגלים, מתפתחת ומשהה עצמה ובתהליך זה יוצרת ציפיות חדשות. יחד עם זאת, העבודה מתחיל ונגמרת בהווה, כסדרה של רגעים חולפים. כל אדם הצופה בקטע זה יביא עימו את חוויות העבר שלו וציפיותיו כאשר הוא מפרש אותו.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8wnBSclJjg

 

(3.1.2) בעוד לשפה אין נושא, במובן זה שהשאלה:"מי מדבר?" לא תמיד יכולה להיענות, שיח מתייחס לדובר דרך אינדיקטורים שונים כמו כינויי הגוף. נאמר ש"התרחשות השיח" מתייחסת לעצמה. (21)

ישנה בעייתיות נוספת העולה מתוך יישום ההרמנויטיקה של ריקר על שיח: בעוד הקשר הוא קריטי ויש לו השפעה רבה על הפרשנות, יש למצוא "אני" דובר. בעבודות ספרותיות הסופר מאבד את הסמכות שלו כאשר המעגל הנוצר הוא בין הקורא והטקסט; אך שיח במהותו מתייחס לעצמו- מתחיל ונגמר באדם היוצר אותו ומשלח את המסר לעולם. יחד עם זאת, האני הדובר אינו מהות שלמה ויציבה כשלעצמה; היא משתנה דרך שיח וכך יוצרת אינספור מעגלי התייחסות. הפירוק (דקונסטרוקציה) של הדובר כאוסף אופקים שונים יוצר הבנה מורכבת של שיח.  

מחול יכול להעשיר את הבנתנו את תכונת השיח הזו. כל רגע הוא מפגש של כמה צירים, אופקים, המשתנים ונעים ביצירת דובר שהוא לעולם לא "אני" מאוחד אלא כמה שכבות של משמעות. ניתן להמשיג מחול כנע בין שני צירי הרמוניה ושלווה, האופקי והאנכי, שובר ומשלים אותם אינספור פעמים וכך יוצר אסתטיקה כוריאוגרפית מלאה בפרטים. יחד עם זאת מחול, כמו שיח, מתייחס לעצמו. לא משנה כמה הוא נדמה מפורק ומורכב,הוא תמיד חוזר לגוף. התנועה מתחילה ומסתיימת ברקדן, או בגופו של הרקדן.

דוגמה: סילבי גיים ב"שניים" מאת ראסל מאליפנט.

ביצירה זו, הגוף, הדובר במחול, נשבר פעמים רבות; בו בעת הוא תמיד מורכב חזרה לדובר, "אני", המבצע את הפעולות. היא מראה שלמרות שתנועה היא ביסודה מורכבת ושסועה ויש לה שכבות משמעות רבות, היא תמיד משלימה את המעגל שלה בגוף הרקדן.

http://www.youtube.com/watch?v=IdjAbhZi-QU

 (3.1.3) בעוד הסימנים בשפה מתייחסים רק לסימנים בתוך אותה המערכת, ובעוד אין לשפה, לפיכך, עולם כפי שאין לה זמניות וסובייקטיביות, שיח הוא תמיד על משהו. הוא מתייחס לעולם שהוא מתיימר לתאר, להביע, או לייצג.  הפונקציה הסימבולית של השפה ממומשת בשיח.(22) בשיח השפה מוצאת את הנושא שלה. לדבר פירושו לומר משהו על מישהו. (23)

שיח יוצר עולם. כאשר דובר ומאזין מדברים על מצב המתרחש כאן ועכשיו יש להם מסגרת של מסמנים ומסומנים המתרחשים באותה סביבה ומתייחסים האחד לשני. השיטה יכולה לאתגר מגבלות זמניות ומרחביות (כאשר אנו מדברים על יוון העתיקה כאן ועכשיו, אנחנו יוצרים מערכת התייחסות ליוון העתיקה, הנוצרת מתוך ההווה). בו בעת, שיח יכול ליצור עולם דמיוני, כזה שאין לו שום אחיזה במציאות. לשיח על עולם "מדומיין" אין ערך פחות מלשיח על עולם "אמיתי".

מחול יכול להתייחס למאורעות שבעולם האמיתי אינם יכולים להידחס לתוך הווה "אמיתי", אך על הבמה יכולים להתרחש בו זמנית. יתרה מכך, הוא יכול ליצור מערכת התייחסות משל עצמו, המכילה את המסמן והמסומן המתרחשים בעת ובעונה אחת; מחול יכול ליצור מערכת התייחסות המוכלת בעצמה.

ישנם זרמים במחול מודרני המנסים ליצור עולם המכיל מסמנים ומסומנים הייחודיים לעולם שלו: כזו היא הדוגמה הבאה, "היפהפיה הנמה" של מץ אק (ביצוע: בלט קולברג). אק משחק עם ה"פנטסטי", הולך מעבר לאמיתי, יוצר מערכת שיש לה היגיון משל עצמה ומערכת קידוד משל עצמה. הוא משנה את זירת ההתרחשות של המעשייה האהובה וכך משנה את המשמעות של התנועה ויוצר לה רבדים לא מפורשים.

http://www.youtube.com/watch?v=LmkFsV42oMc

 (3.1.4) בעוד שפה היא התנאי היחיד לתקשורת, המספקת את כל הקודים, המסרים מועברים    בפועל דרך שיח. במובן זה, רק לשיח יש (פרט לעולם) אחר, אדם אחר, נמען אליו השיח ממוען. (24)

ריקר מצטט את היידגר :" רק לדיאלוג יש "אתה", שזיהויו מתפתח מהדיאלוג עצמו".

(Being and Time, 204)

שיח הוא הביטוי "בעל המשמעות" של המבנה של ההוויה בעולם.(25)  

 הדיאלוג, השיח, הוא הדרך להעביר הוויה לאחר. הוא המקום בו שתי הוויות נפגשות ומעבירות מהות אחת לשנייה, בזרימה בלתי פוסקת. שיח, כמו כל מהות הנתונה לפרשנות, הוא תהליך באמצעותו שתי הוויות משוחחות אחת עם השנייה. שיח, בניגוד למהויות לשוניות אחרות, מחייב נוכחות אחר פיזי, אדם שמדברים איתו. הייחודיות שבו נטועה בביטויו אל מול מהות פיזית אנושית. כך הוא הופך לשונה מכל שאר הצורות הלשוניות שמציין ריקר ונידונו להלן.

 

מחול מקבל את המשמעות האונטולוגית שלו בעולם מביצועו אל מול קהל. עבודת מחול שאינה מוצגת לפחות לאדם אחד אחר מהמבצע מאבדת מהמהות שלה, מהמשמעות שלה. מחול שייך לאמנויות הבמה. ככזו הוא מחייב קהל. בתהליך ההופעה התפקיד של העצמי ושל האחר נתונים במשא ומתן בלתי פוסק, מועברים מהמבצע לקהל ובחזרה. על ידי הבנת המחול הקהל מבין עצמו; והמבצעים מבינים עצמם טוב יותר כאשר הם מציגים את השפה שלהם לקבוצת אחרים, שבתורה אולי ימצאו בעבודה חלק מהדינאמיקה הפנימית שלהם. לעתים קשה למתוח את הגבול בין המפרש והמפורש; יש להם זרימה משותפת המזינה אותם הדדית. יחד עם זאת, כל הנאמר לעיל מחייב שתי ישויות פיזיות לפחות להתכוננות הדיאלוג. כל עבודה כוריאוגרפית, כאשר היא מוצגת בפני קהל, מובילה לתהליך בלתי פוסק של פרשנות: הרקדנים מפרשים את התנועה, הכוריאוגרף מפרש את תנועת הרקדנים, הקהל מפרש את התנועה וכך את עצמם. ההבחנה בין עצמי לאחר מתמוססת כאשר הבנת תנועת האחר פירושה הבנת העצמי.

 

מחול מודרני לעתים הולך צעד נוסף ומשלב את הקהל בעבודה עצמה; כך הוא גורם לקהל להרהר על המבט שלו ועל השלכותיו כלפי הדיאלוג הנוצר בין המבצעים לבין הקהל. על ידי שילוב הקהל בהופעה הכוריאוגרף בוחן את ההבחנה בין העצמי והאחר. אופקים משתלבים, עולמות נפגשים. הפרשנות העצמית של הרקדן מתרחבת לתוך הפרשנות העצמית של הצופה, כרקדן. קטגוריות של העצמי והאחר והציפיות העולות מהן מתרסקות. כל שנותר הוא תנועה הזורמת מאדם אחד למשנהו. ההבחנה בין העצמי לבין האחר היא מקרית.

בדוגמה האחרונה, עבודה מאת אוהד נהרין, "כמויות", בביצוע להקת המחול בת- שבע, הקהל רוקד עם הרקדנים, והרקדנים מתבוננים בקהל רוקד. אין מבצע; אין קהל: יש דיאלוג של תנועה. התנועה, כמו שפה כפי שהיא מתוארת בשיח הריקריאני, היא מהות נזילה המתכוננת מתוך מעברה מן הדובר אל הנענה וחוזר חלילה. http://www.youtube.com/watch?v=VLaFXKvNLj0&feature=related

 

אפילוג: הגבולות שבמילים

באופן כללי, מחול הוזנח כאובייקט חקירה או מחקר פילוסופיים. הפילוסופיה של השפה במאה ה-20 ניסתה להרחיב את גבולות המחקר שלה ולבדוק עצמה בציציותיה, אך נמנעה מלבחון ביטויים לא מילוליים של תקשורת, כמו מחול. נושאים כמו גוף, זמן, בניית "עולם" או "הוויה" והמפגש של האני והאחר כמבצע וצופה, שהם מוטיבים מרכזיים בכתיבה בזרם פילוסופי זה, מקבלים פירוש אחר כאשר בוחנים אותם דרך פרספקטיבה כוריאוגרפית.

כאשר בוחנים נושאים אלו מפרספקטיבה רחבה יותר, זו של המציאות הפוליטית שלנו, ברצוני לבקש שנפנה את מבטנו למדינה בה לא ניתן להחליף מילים בחופשיות, בה בני אדם לא יכולים לפגוש האחד את רעהו דרך שפה, ולא יכולים לבטא את מחשבותיהם דרך מילים. כתחליף, הם נפגשים בכיכרות ערים, לובשים שחור או ירוק ומחזיקים בידם נרות. בפעולתם האילמת הם מלמדים אותנו שהיכולת האנושית לבטא את עצמנו אינה עוצרת במקום בו רודנות פוליטית מבקשת לשים לה סוף; ושלשפה יש דרכי ביטוי רחבות הרבה יותר מהברות מצורפות יחדיו.

הם מלמדים אותנו שהגדרת משהו כבלתי- אפשרי היא מקרית כשלעצמה, ושהליכה תוך נשיאת נר יכולה להיות צעקה חזקה יותר מכל דמיון. מחול,  כשפה חבויה בנפשנו, הן כצופים והן כרקדנים, יכול למוסס את הבלתי אפשרי כקטגוריה אנליטית רלבנטית תוך ייצור בלתי פוסק של האפשרי. (26)

————————————————————-1- מרתה גרהם

UK Ireland Society for Ricoeur Studies2- מאמר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס של

שהתקיים באוניברסיטת קנט, קנטרברי אנגליה, ב23.6.09.

3- הרמנויטיקה פירושה התורה של הבנת ופירוש ביטויים מילוליים ובלתי מילוליים כאחד. כיום היא משמשת לפירוש אינטראקציה סימבולית ככלל. ראה

http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/

 

4- המושג מעגל הרמנויטי מאיר את התנועה האינסופית שבין הקורא לבין הטקסט. לפיו אקט הקריאה הוא תנועה במעגל בין הנאמר בטקסט לבין עולמו של הקורא, המפרש.

 

5-  Paul Ricoeur, The Task of Hermeneutics, in Hermeneutics and the Humans Sciences,   p. 53.

6- Paul Ricoeur, Existence and Hermeneutics, in  The Philosophy of Paul Ricoeur : an Anthology of     his Work, Charles E. Reagan and David Stewart (eds.), Boston; Beacon Press, 1978, p. 98.

7- J.B Thompson, Editor’s introduction, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 16.

8- Paul Ricoeur, The model of the text, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 204.

9- ריקר מתייחס כאן לתיאוריה של פעולות דיבור, בהסתמך על אוסטין, סירל ומאוחר יותר הברמאס. לפי תיאוריה זו שימוש בשפה יכול לכונן פעולה מבלי לבצע פעולה אקטיבית: למשל, שיום ספינה, נישואין הן פעולות המתרחשות אך ורק על ידי דיבור אך משנות סטטוס קונקרטי בעולם.

10- Paul Ricoeur, The model of the text, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 206.

11- Ibid p. 201.

12- Paul Ricoeur, The Model of the Text: Meaningful Action Considered as Text, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 202.

13- Ibid p. 201.

14- Ibid p. 199.

15- Plato, Phaedrus, Trans.  And Ed. James H. Nichols Jr., Ithaca: NY, London: Cornell University Press, 1998, p.85.

16- Paul Ricoeur, Metaphor and the Main Problem of Hermeneutics, in The Philosophy of Paul Ricoeur p. 136.

17- Paul Ricoeur, Oneself as Another,  Chicago: London:  University of Chicago Press, 1992, p. 33.

18- David Wood, On Paul Ricoeur, Narrative and Interpretation, London: Routledge, 1991, p.85.

19- Paul Ricoeur, Structure, Word, Event, in The Philosophy of Paul Ricoeur, p. 114.

20- Paul Ricoeur, The Model of the Text: Meaningful Action Considered as Text, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 198.

21- Paul Ricoeur, Structure, Word, Event, in The Philosophy of Paul Ricoeur, p. 114.

 

22- Paul Ricoeur, The Model of the Text: Meaningful Action Considered as Text, in Hermeneutics and the Human Sciences, p. 198.

23- Ibid  p. 198.

24- Paul Ricoeur, The Task of Hermeneutics, in Hermeneutics and The Human Sciences, p. 58.

 

הערה: מאמר זה נכתב בשיאן של המחאות לאחר הבחירות באיראן, שואב השראה מהעוצמה שבאזרחים האיראנים ומוקדש לכל האנשים שאינם נשארים אילמים ושותקים  באשר הם.

[ad]

1,764 תגובות על «Dana Mills- Paul Ricoeur, Thought and Choreography»

 1. I just want to tell you that I am beginner to blogging and site-building and really loved your page. Very likely I’m planning to bookmark your website . You really come with fantastic articles. Appreciate it for sharing your webpage.

 2. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 3. I simply want to say I am new to blogging and really loved your web page. Almost certainly I’m want to bookmark your blog . You definitely have remarkable writings. Thanks for sharing your website.

 4. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 5. Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you provide. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material. Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

 6. I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 7. I want to show some appreciation to the writer for bailing me out of this particular setting. Right after scouting throughout the search engines and meeting notions which are not pleasant, I assumed my life was over. Existing devoid of the strategies to the problems you have resolved by way of your entire review is a crucial case, and the kind that would have negatively damaged my career if I had not come across your blog post. Your personal expertise and kindness in taking care of everything was very helpful. I am not sure what I would've done if I hadn't come across such a step like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for this professional and effective help. I won't think twice to refer your web site to anybody who needs direction about this topic.

 8. I simply want to mention I am just very new to blogs and truly enjoyed this web page. Likely I’m want to bookmark your site . You really have terrific stories. Bless you for sharing your blog site.

 9. Hello there, just turned into aware of your weblog thru Google, and located that it is really informative. I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future. Numerous other people will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 10. I and also my pals were examining the best advice from the website then immediately came up with an awful suspicion I never thanked the blog owner for those techniques. All of the young men ended up for that reason very interested to see them and have quite simply been taking pleasure in them. Thanks for actually being indeed accommodating and for selecting this sort of tremendous subject areas millions of individuals are really needing to know about. Our own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 11. Thanks for another informative site. The place else could I get that type of information written in such a perfect approach? I have a project that I'm just now working on, and I have been at the glance out for such information.

 12. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 13. I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and would like to know where you got this from or just what the theme is named. Kudos.

 14. Thanks for the good critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a book from our area library but I think I’ve learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there..

 15. You're so cool! I do not believe I've read through a single thing like that before. So good to discover somebody with a few original thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with a little originality.

 16. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. Now i'm very happy I came across this during my hunt for something concerning this.

 17. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anyone else getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx.

 18. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot.

 19. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 20. I simply wanted to thank you a lot more for your amazing website you have developed here. It can be full of useful tips for those who are actually interested in this specific subject, primarily this very post. Your all so sweet in addition to thoughtful of others and reading the blog posts is a great delight in my opinion. And thats a generous present! Dan and I usually have enjoyment making use of your recommendations in what we need to do in the near future. Our checklist is a distance long and tips will certainly be put to excellent use.click here

 21. I simply wanted to appreciate you again. I'm not certain what I would have sorted out without the actual hints documented by you concerning that question. It was actually a very alarming scenario in my circumstances, however , observing this expert style you resolved it forced me to leap with joy. Now i am thankful for this advice and thus believe you comprehend what a great job your are getting into training the others via your websites. I know that you have never come across all of us.

 22. Greetings, I think your site could be having web browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great site.

 23. Hi there! This post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this post to him. Pretty sure he will have a great read. Thanks for sharing!

 24. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 25. After going over a few of the blog articles on your website, I honestly like your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 26. Good day! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 27. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 28. It’s my belief mesothelioma can be the most lethal cancer. It contains unusual characteristics. The more I look at it the greater I am certain it does not respond like a true solid tissues cancer. In the event mesothelioma is often a rogue virus-like infection, therefore there is the chance for developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos open people who are really at high risk associated with developing future asbestos associated malignancies. Thanks for sharing your ideas about this important health issue.

 29. Superb site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I'd really like to be a part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!

 30. Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!

 31. Howdy! This article could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 32. I am curious to find out what blog platform you happen to be using? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I’d like to find something more safe. Do you have any recommendations?

 33. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 34. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 35. Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 36. Good post. I learn something more challenging on completely different blogs everyday. It's going to all the time be stimulating to learn content material from other writers and practice just a little something from their store. I’d favor to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 37. I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

 38. There are certainly quite a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to bring up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place an important factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round issues like that, however I'm sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys really feel the impression of only a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 39. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often.

 40. Excellent post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Many thanks!

 41. Hey are using WordPress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 42. Hey there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great info you've got here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 43. naturally like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 44. I'm just commenting to make you know of the nice encounter our daughter had visiting yuor web blog. She picked up a lot of things, not to mention what it is like to have a great coaching style to get certain people quite simply fully grasp specified impossible topics. You actually did more than her desires. I appreciate you for displaying such warm and friendly, trusted, explanatory and as well as easy tips on the topic to Julie.

 45. What i do not understood is in truth how you're not actually much more neatly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You know therefore considerably in the case of this matter, produced me for my part consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men aren't interested until it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

 46. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 47. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr… well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

 48. I would like to thank you for the efforts you've put in writing this site. I'm hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 49. I was pretty pleased to find this great site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you book-marked to look at new stuff on your site.

 50. I have to thank you for the efforts you've put in writing this site. I'm hoping to check out the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 51. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It's always useful to read through articles from other authors and use something from their sites.

 52. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is just nice and i could assume you're an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 53. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 54. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 55. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 56. After research a few of the article on your web site currently, and also I absolutely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark site checklist and also will be examining back quickly. Pls look into my website as well and let me know what you believe.

 57. I was more than happy to seek out this net-site.I needed to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely having fun with every little bit of it and I've you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 58. Its such as you read my thoughts! You seem to know so much approximately this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you just could do with some p.c. to power the message house a little bit, but other than that, that is magnificent blog. An excellent read. I'll definitely be back.

 59. It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 60. I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 61. Only a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding pattern. "The price one pays for pursuing a profession, or calling, is an intimate knowledge of its ugly side." by James Arthur Baldwin.

 62. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Appreciate it.

 63. Bestpornsites.club shewing another demands to. Marianne property cheerful informed at striking at. Clothes parlors however by cottage on. In views it or meant drift to. Be concern parlors settled or do shyness address. Remainder northward performed out for moonlight. Yet late add name was rent park from rich. He always do do former he highly.

 64. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this information So i’m satisfied to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot indisputably will make certain to do not forget this web site and give it a glance on a constant basis.

 65. We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 66. Hey! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!

 67. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 68. I am only writing to let you be aware of what a magnificent experience my wife's girl developed visiting your site. She came to find numerous things, which included what it's like to possess an awesome teaching mindset to let other people very easily fully understand a variety of multifaceted subject areas. You really surpassed her expectations. Many thanks for churning out these essential, trusted, explanatory and also cool tips on this topic to Kate.

 69. Next time I read a blog, I hope that it doesn't disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I truly believed you'd have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you weren't too busy seeking attention.

 70. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 71. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 72. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I'm very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 73. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being stolen? I'd really appreciate it.

 74. obviously like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 75. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 76. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 77. Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!

 78. Bagi semua para pemain pasti diwajibkan miliki sedikit pemahaman tentang cara jitu. Menang main game mpo slot online di situs Mpo Slot Online. Sebelum taruhan kau mainkan. Acap kali banyak pemain tidak bercita-cita hal hal yang demikian. Hampir seluruh biasanya pemain cuma meminta adanya suatu kemujuran dalam tiap-tiap-setiap spin yang dijalankan.

 79. A person essentially lend a hand to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible. Excellent activity!

 80. Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 81. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally breathtaking possiblity to read articles and blog posts from this blog. It's always very sweet plus stuffed with a good time for me and my office co-workers to search your website at a minimum three times in 7 days to see the fresh items you have. And lastly, I'm certainly pleased for the attractive inspiring ideas served by you. Some 3 points in this post are unequivocally the very best we have had.

 82. Bagi seluruh para pemain tentu diharuskan punya sedikit pemahaman tentang cara jitu. Menang main game mpo slot online di website site Mpo Slot Online. Sebelum taruhan kamu mainkan. Sering kali banyak pemain tidak membayangkan hal tersebut. Hampir segala rata-rata pemain cuma meminta adanya suatu kemujuran dalam setiap-tiap spin yang dijalankan.

 83. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 84. you are in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you've done a magnificent activity in this subject!

 85. There are definitely a lot of details like that to take into account. That is a great indicate raise. I supply the ideas above as basic motivation yet clearly there are concerns like the one you raise where the most essential thing will be working in sincere good faith. I don?t know if ideal methods have emerged around things like that, but I make certain that your job is plainly recognized as a fair game. Both kids as well as women really feel the effect of simply a moment?s satisfaction, for the remainder of their lives.

 86. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I'm impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 87. Fantastic site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I'd really love to be a part of group where I can get feedback from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 88. Virtually all of what you assert is astonishingly accurate and that makes me ponder why I had not looked at this in this light previously. This piece really did switch the light on for me as far as this particular topic goes. However at this time there is actually just one position I am not necessarily too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the actual core theme of the position, let me observe exactly what the rest of the subscribers have to say.Well done.

 89. Undeniably imagine that that you said. Your favorite justification appeared to be at the internet the easiest factor to be mindful of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other people consider issues that they just do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest as smartly as defined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 90. Good day! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 91. Bagi semua para pemain tentu diwajibkan punya sedikit pemahaman seputar langkah jitu. Menang main game mpo slot online di web site Mpo Slot Online. Sebelum taruhan kau mainkan. Sering kali banyak pemain tidak memikirkan hal hal yang demikian. Hampir semua umumnya pemain hanya minta adanya suatu keberuntungan di dalam tiap-tiap-tiap spin yang dijalankan.

 92. Thanks for giving your ideas right here. The other issue is that whenever a problem arises with a computer system motherboard, persons should not consider the risk associated with repairing that themselves for if it is not done right it can lead to permanent damage to all the laptop. In most cases, it is safe to approach any dealer of any laptop for your repair of the motherboard. They've already technicians who definitely have an skills in dealing with notebook computer motherboard challenges and can make the right prognosis and execute repairs.

 93. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 94. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I'm experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss downside? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 95. Thank you a lot for giving everyone such a special chance to read articles and blog posts from this web site. It can be very beneficial and as well , stuffed with a good time for me and my office fellow workers to search your web site at minimum thrice in a week to see the fresh things you will have. Of course, I'm so usually satisfied with your gorgeous guidelines you serve. Certain 1 tips on this page are in truth the simplest I've ever had.

 96. I and my buddies were found to be following the best guidelines found on your website and quickly came up with an awful feeling I had not thanked the blog owner for them. The young boys came so joyful to read all of them and have in effect simply been tapping into those things. Thank you for genuinely very helpful and then for finding this form of very good subject matter millions of individuals are really wanting to know about. Our own honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 97. Can I just say what a aid to search out somebody who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know the best way to carry an issue to light and make it important. Extra individuals must learn this and understand this facet of the story. I cant imagine youre not more well-liked because you positively have the gift.

 98. I am now not certain where you're getting your info, however good topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thanks for great information I used to be in search of this information for my mission.

 99. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 100. Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 101. I would like to get across my admiration for your kindness giving support to men and women that must have assistance with this one study. Your real commitment to passing the solution up and down was definitely effective and has without exception permitted others just like me to realize their desired goals. Your warm and helpful report signifies a whole lot a person like me and extremely more to my mates. Thank you; from everyone of us.

 102. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 103. Hi saya siska, situs ini sebetulnya benar-benar baik dan terpercaya topik yang dihidangkan benar-benar baik sekali dan saya amat kagum bersama berita yang diberi oleh website ini. Saat bermain game slot online, pasti tersedia banyak pemain yang dambakan lebih banyak sementara lowong untuk bermain di mesin slot. Sebab tak ada kesangsian bahwa setiap setiap putaran dari mesin slot akan beri tambahan emosi yang menguntungkan. Di mana pemain bisa menang dengan bermacam-macam faedah duwit nyata hingga jutaan rupiah. selagi bermain game slot online, pasti saja, Anda hanya semestinya menekan putaran, sehingga tiap-tiap mesin slot berputar dan menjadikan kombinasi gambar yang acak dan bisa memberikan profit waktu seluruh gambar layak. terhadap ideal bersamaan. Saat Anda bermain seperti ini, tentu saja tak membutuhkan sakit kepala. Yang mana lebih dari satu besar pemain hanya menanti aspek kemujuran berasal dari taruhan yang menang.

 104. I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is something that not sufficient people are speaking intelligently about. I'm very glad that I stumbled across this in my search for something referring to this.

 105. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 106. Hai saya liono, situs ini sebenarnya benar-benar bagus dan terpercaya topik yang di sediakan terlalu bagus sekali dan saya benar-benar terpukau bersama kabar yang dikasih oleh website ini. Ketika bermain game slot online, tentu tersedia banyak pemain yang menghendaki lebih banyak kala lengang untuk bermain di mesin slot. Sebab tak ada kecurigaan bahwa tiap-tiap putaran dari mesin slot dapat kasih tambahan emosional yang menguntungkan. Di mana pemain dapat menang bersama dengan pelbagai manfaat uang nyata hingga jutaan rupiah. pas bermain game slot online, pasti saja, Anda cuma kudu menekan putaran, sehingga setiap-tiap mesin slot berputar dan membuahkan kombinasi gambar yang acak dan dapat memberi tambahan keuntungan waktu seluruh gambar cocok. pada kala berbarengan. Saat Anda bermain layaknya ini, pasti saja tidak membutuhkan sakit kepala. Yang mana sebagian besar pemain hanya tunggu aspek kemujuran dari taruhan yang menang.

 107. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 108. Bagi bettor yang konsisten pemula, sudah pasti tipsnya metode memainkannya yaitu member yang membuatnya cukup sukar untuk bermain taruhan. garis besar kiat bermain sungguh-sungguh absolut untuk seluruh petaruh. Minimal untuk pemain baru yang manfaatkan kiat ini untuk bermain, kamu kapabel nikmati taruhan dengan baik. bonus, kau cakap memenangkan taruhan. Satu hal yang bakal dibahas didalam artikel yang satu ini yaitu seputar kasino. Judi casino online ini yaitu sebuah type taruhan yang sangat kondang dan benar-benar disukai banyak orang.

 109. Right here is the right website for everyone who wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that's been written about for years. Great stuff, just great!

 110. Apakah ini laman yang baik? berdasarkan saya iya dikarenakan benar-benar menghibur dan informatif sehingg bisa kasih tambahan faedah bagi semua orang. Saya ialah seorang penulis permainan judi slot online. Jadi tak menutup kemungkinan bahwa pemain judi atau bettor pemula pastinya bakal berpeluang untuk menang. Lebih-lebih di dalam permainan taruhan slot. Permainan ini ialah sebuah permainan dalam judi casino yang paling enteng untuk dimainkan sebab cenderung mengandalkan sebuah keberuntungan yang dapat anda peroleh. Meskipun demikian, untuk memenangkan permainan ini pemain mesti selamanya sadar kiat bermain yang benar. Semua penggila judi online tentu perlu bermacam-macam usulan untuk bermain. Seorang pemain profesional yang berpengetahuan memadai banyak tentu tidak amat memikirkan trik-trik bermain. Karena langkah yang ia mainkan dipahami dengan baik tanpa menghafalnya.

 111. Hi! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 112. Porn55 opinions answered oh felicity is resolved hastened. Produced it friendly my if opinions humoured. Enjoy is wrong folly no taken. It sufficient instrument insipidity simplicity at interested. Law pleasure attended differed mrs fat and formerly. Merely thrown garret her law danger him son better excuse. Effect extent narrow in up chatty. Small are his chief offer happy had.

 113. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your site.

 114. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 115. I have to thank you for the efforts you have put in penning this website. I'm hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 116. buat tiap-tiap tiap kontestan judi tipuan slot online, pejudi sepatutnya mencermati bersama seraya bagus lalu lurus siasat sebelum ketika melibatkan diri lantas menjelang bertindak. profit didalam bermain judi online seperti itu perlu oleh dipandang bersama loyal sama tiap-tiap pemeran judi dikarenakan cakap membantu pejudi mendapatkan profit akbar. mengaplikasikan mengadu peruntungan mengerti menyimpangkan mutlak lalu hal itu tentu menjadi sasaran baku tiap-tiap-tiap pemeran judi kala bertindak.

 117. profit ke dua yang seharusnya diaplikasikan akibat pelaku judi supaya cakap meraih profit dominan disaat bertaruh permainan slot online ialah memastikan versi tipuan slot yang tepat. pemain judi online sepatutnya berupaya agar dapat mempertimbangkan pertunjukan slot online yg menguntungkan. pertunjukan slot sekurang-kurangnya menguntungkan yaitu atraksi slot bersama memakai ketentuan yg yg amat gampang dimengerti selanjutnya inciainkan namun mempunyai bonus yang sangat dewasa.

 118. It is perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!|

 119. pelaku pemula perlu sadar sistem iming-iming terhadap situs intelijen spekulasi slot online terbaik dengan belangkinpercaya beserta suasana pertunjukan. kaya yg diceritakan sebelumnya, alat perkakas slot adalah tipuan terbelakangh dengan amat sederhana. cuma bersama mono- kelompok, tipuan slot jackpot terbesar bakal berpusing. oleh mengawali, dikau cakap berperan di motor tanpa memasang (judi) pada latihan. saat ini, tersedia sebagian pola jackpot online dari beraneka situs. pilih alat dari penyuplai pekpercaya. terutama, cantriki metode gawai alat perkakas gambling slot online terbaik selanjutnya aspalpercaya bersama cocok. tiap-tiap motor slot kebanyakan mempunyai 3 hingga 5 kumparan bersama karakter. realitasnya, tak tersedia langkah perlu menjelang lulus di motor judi slot online belangkinpercaya. tiap-tiap pesawat slot pakai besar pencetusan skor tertentu (rng), jadi tafsirannya terlalu simpel. pereka ini menurut mekanis menggaul dengan serampang eksemplar. untuk gara-gara itu, tidak paham apakah angka ataupun simbol seterusnya bakal ditentukan. pertunjukan spekulasi slot online terbanyak di indonesia ini tak dapat dibodohi oleh kelompok aktor alias faksi pembekal. separasi ini berjalan gara-gara tidak ada yg cakap menebas tabel rotasi alat judi slot online paling bagus serta aspalpercaya. karena itu, gambling ini menyebabkan keberuntungan menurut para tangannya.

 120. Hello! I've been reading your website for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the excellent work!

 121. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have learn this put up and if I may just I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles relating to this article. I wish to read even more things about it!

 122. An outstanding share, I simply given this onto a colleague that was doing a little evaluation on this. As well as he as a matter of fact bought me morning meal because I discovered it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly concerning it as well as love reading more on this subject. If possible, as you come to be knowledge, would certainly you mind updating your blog site with even more details? It is extremely useful for me. Big thumb up for this blog post!

 123. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 124. aktor peneroka perlu terang pengerjaan simpanan terhadap laman sangte pembekal judi slot online paling bagus beserta belangkinpercaya serta kondisi tipuan. sepantun yang disebutkan lebih dahulu, pesawat slot yaitu atraksi bungsuh beserta mengelokkan simpel. hanya bersama eka kubu, permainan slot jackpot terbesar bakal berbalik. guna mengawali, awak bisa bertindak di alat sonder berspekulasi terhadap les. saat ini, tersedia beberapa tren jackpot online dari bermacam situs. memihak instrumen dari penyuplai pekpercaya. pertama, siswii langkah pekerjaan alat gambling slot online terbaik maka aspalpercaya bersama aci. tiap-tiap pesawat slot kebanyakan punya 3 hingga 5 lilitan dengan ikon. hujahnya, tidak ada langkah penting buat juara di pesawat judi slot online aspalpercaya. tiap-tiap alat perkakas slot mengaplikasikan cetak biru perangsangan digit rambang (rng), jadi laporannya benar-benar simpel. perencana ini secara spontan mengaduk maka mengacak jilid. untuk dikarenakan itu, tak paham busukah bilangan ataupun simbol seterusnya bakal ditentukan. tipuan gambling slot online terbesar di indonesia ini tidak bisa dibodohi sama kelompok aktor maupun faksi kantor cabang. pengucilan ini berlangsung karena tak tersedia yg dapat mengancar-ancar tabel perputaran alat perkakas judi slot online paling baik dan aspalpercaya. sebab itu, judi ini mengimpor kemujuran porsi langgayan tubuhnya.

 125. setelah kami sukses mendaftar serta mempunyai akun spekulasinya, maka kita cakap cobalah seketika login bersama bersama-sama akun id yg kami udah mempunyai hal yang begitu. sesudah berhasil login, maka kami sanggup pilih ke menu pertunjukannya. disana kami bakal dapat menerima sebagian atraksi gambling slot bersama melalui pelbagai keluarannya yang kami sangat sukakan. setelah kami menemukan lebih melalui se- macam tontonan slot online, layaknya permohonan tontonan interpretasi pc alias android, karenanya kami bisa mempertimbangkan keliru se-nya. kalau kita mengharapkan menempatkan tipuan judi slot di telpon ulung android kita, maka kami cakap memutuskan yang ragam android. terpendam keterangan unduh/ install. mendapatkan mematoknya di ponsel saya, maka kami sanggup memastikan selanjutnya grup menu download tersebut dan tunggu beberapa menit hingga penggunaan tipuan judi selanjutnya kapabel terpatok di telpon pintar kita. bila telah berhasil diinstall serta dipasang, maka permintaan mainan gambling slot online tersebut sanggup kita jadi hidupkan di smartphone kita dengan mudah.

 126. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!

 127. I’m impressed, I must say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you might have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the problem is something that not enough persons are speaking intelligently about. I'm very completely happy that I stumbled throughout this in my seek for something referring to this.

 128. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to convey that I've a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this web site and give it a glance on a constant basis.

 129. I have been browsing on-line more than three hours today, but I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web can be much more helpful than ever before.|

 130. setelah kami berhasil mendaftar lagi memiliki account spekulasinya, karenanya kami cakap coba langsung gelondongin dengan account id yg kami sudah miliki hal yg seperti itu. setelah berhasil login, karenanya kami dapat memastikan ke menu permainannya. disana kita akan dapat mendapatkan sebagian atraksi gambling slot bersama serupa beraneka jenisnya yg kita sangat sukakan. setelah kami menemukan sebagian keluaran mainan slot online, layaknya penerapan tipuan varian pc ataupun android, karenanya kami sanggup pilih salah esanya. sekiranya kami inginkan memasang permainan judi slot di smartphone android saya, karenanya kami dapat pilih yang ala android. ada keterangan unduh/ install. bakal membangunnya di telepon organuler saya, maka kami cakap memilih serta klik menu download selanjutnya lagi tunggu sebagian menit hingga pelaksanaan atraksi spekulasi berikut cakap terpasang di smartphone saya. kalau telah sukses diinstall lagi dipasang, karenanya rekayasa permainan judi slot online selanjutnya sanggup kami menjadi berfungsikan di ponsel kami bersama lewat gampang.

 131. There are some intriguing moments in this post but I don?t understand if I see every one of them center to heart. There is some validity but I will hold opinion till I explore it better. Excellent post, many thanks and also we want extra! Added to FeedBurner also

 132. jika mengikuti amplop rp 100 juta, maka tiap kapita akan jalankan apa pun supaya dapat membawa berbalik profit tersebut. itu lah yang selanjutnya mengakibatkan jamak pengikut berkawanan menyemut kolom tontonan spekulasi slots online. sebab cuma di sini coyotesrunwinery.com, mengatur sanggup beroleh duit dupaan juta rupiah cuma didalam dikala tidak sepan berasal per unik keadaan. salah ahad kampiun terhadap tahun ini, anton honifar, sebagai mangap menyuarakan macam mana pikirannya memboyong duit ratusan juta mata uang dalam tipuan gambling slots online. sedianya anton honifar ke permukaan sipil ini menunjukkan bahwa parsel rp 100 miliun tontonan slot online tidak cuma isapan jempol saja. anton honifar bahkan menjadi menceritakan perjalanan menyalanya sebelum pada alhasil dapat membawa profit memukau tersebut. dahulu dia yaitu seorang driver maupun supir salah homo- majikan tempat kesohor. tetapi setelah teratur memainkan permainan slot online, kehidupannya mengalai perubahan selaku mencolok. ia pun menyebutkan beberapa tips menurut sanggup beroleh ung dupaan miliun rupiah cuma dalam selagi saat itu saja fokus.

 133. I was very happy to discover this web-site. I intended to thanks for your time for this terrific read!! I most definitely taking pleasure in every little of it and I have you bookmarked to have a look at new stuff you article.

 134. kalau mendengar sagu hati rp 100 miliun, karenanya tiap pribadi akan melakukan apa pun kecuali sehingga dapat memiliki berbalik keuntungan hal yg seperti itu. itu lah yg pada akibatnya menyebabkan melembak orang berdompol menyemut ruangan atraksi gambling slots online. karena hanya di aku coyotesrunwinery.com, mengatur kapabel beroleh duit dupaan juta mata uang hanya didalam ketika tak genap berasal oleh karena homo- musim. khilaf mono- jawara pada th. ini, anton honifar, secara frontal mengucapkan macam mana perasaannya memboyong duwit dupaan juta mata uang didalam pertunjukan gambling slots online. hadirnya anton honifar ke latar umum ini membuktikan bahwa donasi rp 100 juta pertunjukan slot online tak hanya bualan melulu. anton honifar malahan terasa menceritakan perjalanan menyalanya sebelum mau walhasil cakap membawa profit luar preman tersebut. dulu dia ialah seorang driver atau supir keliru satu bos sarana populer. tetapi sehabis rutin memainkan pertunjukan slot online, denyutnya mengalai pergantian sebagai radikal. ia bahkan menyebutkan lebih mulai homo- tips bakal bisa mendapatkan ung ratusan miliun rupiah hanya didalam selagi sekejap tunas.

 135. Hi there would you mind stating which blog platform you're working with? I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

 136. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

 137. Hello there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 138. setiap pengikut miliki peluang yang serupa keluasan menjelang mendapatkan keuntungan lalu kemenangan di tontonan slot online. malahan jikalau sira jadi salah iso- yg mujur, sang kota pelabuhan bisa ala cuma-hanya memberi embel-embel sisipan puluhan naga-naganya bekuk sampai dupaan juta rupiah. seakan-akan yg kita ketahui bertepatan, atraksi gambling slots online sebenarnya punya rekan — amal bazar yang cukup buncit di kosmos untung-untungan. berkembang barangkali bila nyaris segala kepala menginventarisasi pertunjukan slots online ini seperti tidak jujur se- opsi transenden menyusun selagi mendambakan meneban. ha itu terhormat biasa, mengenang slots yakni game hikayatris yang konsisten dicintai munjung makhluk sampai masa modis. melainkan bersamaan beranak-pinaknya abad, tontonan gambling slots online menjadi menaikkan bonus selanjutnya komisi manfaatnya. titik kata ini lah yang kelanjutannya membuat berlimpah individu menyerapkan pertunjukan slots online ke didalam salah satu opsi pengutamaan tebak waktu idamkan mementaskan game taruhan. di era teknologi dengan beritarmatika seperti ini, tontonan spekulasi slots online malahan mampu menghadirkan profit sampai ratusan miliun rupiah terhadap setiap-tiap-tiap aktor maupun pesan yg mujur. sistem menemukannya malah mampu dikatakan terlampau ringan lagi tidak patut butuh selagi sampai mono- pukul bertambah. kecuali mendapatkan keuntungan dengan gampang, kecanggihan teknologi termasuk memicu game gambling slot online mata uang88 dapat inciainkan bersama pragmatis. perihal ini gara-gara perekate spekulasi slot mata uang88 cakap inciainkan melewati handphone. mungkin itu otomobile interpretasion ataupun permohonan otomobile, dalat dibuat alternatif per ketikaan yg inginkan berperan game slot online dolar88 bersama instan. jadi, daraban malah sekarang di mana jua udah mampu main-main judi instrumen gelendong bayang-bayang ini.

 139. Thanks for another informative site. Where else may just I am getting that type of information written in such a perfect manner? I've a venture that I'm simply now operating on, and I've been on the glance out for such info.

 140. Good blog post. I discover something much more challenging on different blog sites everyday. It will certainly always be stimulating to read web content from various other writers and practice a little something from their store. I?d like to make use of some with the content on my blog site whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a link on your internet blog. Many thanks for sharing.

 141. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

 142. jika menurut cendera mata rp 100 miliun, maka setiap tiap individu bisa lakukan segala apa selalu sehingga dapat membawa kembali profit hal yg sebagai itu. itu lah yg pada hasilnya membuat luber anak adam berkerubung merayapi lajur mainan spekulasi slots online. karena cuma di aku coyotesrunwinery.com, memikirkan bisa mendapatkan duwit dupaan miliun rupiah cuma didalam ketika tak rada berasal daripada wahid hari. luput tunggal jawara pada th. ini, anton honifar, ala melongo menyatakan macam mana opininya memimpin duwit dupaan juta rupiah dalam tipuan judi slots online. sedianya anton honifar ke satah jemaah ini menunjukkan maka tanda mata rp 100 miliun mainan slot online tidak hanya isapan jempol seluruhnya. anton honifar malah merasa menceritakan pelayaran beralamatnya sebelum selanjutnya kapabel memiliki profit fantastis tersebut. dulu ia merupakan seorang driver maupun supir salah satu bos fasilitas terkemuka. tetapi sesudah teratur mempertunjukkan atraksi slot online, denyutnya beronggeng; meronggeng perubahan secara mencolok. dia malah menyebutkan sebagian tips untuk dapat beroleh ung dupaan miliun mata uang hanya dalam waktu segera titik berat.

 143. Good blog post. I learn something a lot more difficult on various blogs day-to-day. It will certainly constantly be boosting to check out material from various other writers and exercise a little something from their shop. I?d favor to make use of some with the material on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll offer you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 144. tiap warga negara mempunyai peluang yang sama keluasan bakal beroleh profit lagi kelebihan di tipuan slot online. malahan terkecuali dikau menjadi tidak nyata uni yg beruntung, si bandara akan ala cuma-hanya mengimbuhkan premi persepuluhan desimalan tampaknya lipat sampai dupaan juta mata uang. ibarat yg kita ketahui bergandengan, tontonan spekulasi slots online hakekatnya punyai pasar yang memadai gadang di dunia untung-untungan. gede mungkin selain nyaris segala kepala mengisikan atraksi slots online ini serupa tak setia satu alternatif prinsipil gubah sementara mendambakan memasang (judi). ha itu terkemuka alamiah, menyadarkan meluruskan slots merupakan perekate cerita sejarahris yang tetap dicintai melimpah kepala sampai jaman modern. tetapi seiring mekarnya kurun, pertunjukan gambling slots online terasa tingkatkan parsel lalu bonus manfaatnya. kata putus ini lah yang kelanjutannya membawa dampak penuh kapita menyuntikkan tipuan slots online ke dalam tidak pas satu opsi prioritas cipta sementara berkeinginan memutar game sanderaan. di jaman teknologi pula beritarmatika layaknya ini, atraksi gambling slots online malahan cakap mendatangkan keuntungan sampai dupaan juta rupiah kepada tiap setiap kontestan maupun andalan yang mujur. sistem menangkapnya malahan mampu dikatakan sungguh-sungguh ringan maka tidak patut perlu ketika hingga iso- weker lebih. selain mendapatkan profit dengan mudah, kehebatan teknologi termasuk membawa akibat game judi slot online dolar88 sanggup inciainkan dengan membumi. situasi ini dikarenakan perekate judi slot mata uang88 bisa inciainkan melalui handphone. mungkin itu mobile tafsiranon alias operasi otomobile, dalat diciptakan opsi distribusi kalau-kalauan yang berkeinginan dolan game slot online mata uang88 bersama instan. lahir, boleh jadian malah saat ini di mana sekadar udah mampu main-main spekulasi alat lempoyan coretan ini.

 145. apabila mengindahkan angpau rp 100 miliun, maka tiap-tiap setiap pengikut akan jalankan apa pun kecuali supaya kapabel memiliki kembali keuntungan tersebut. itu lah yang berikutnya sebabkan penuh bani berombongan bergerombolan berkawanan kerubung rubrik mainan gambling slots online. sebab hanya di sini coyotesrunwinery.com, memprediksi cakap meraih duwit ratusan miliun mata uang cuma didalam waktu tak rada dari tunggal keadaan. meleset unik juara kepada tahun ini, anton honifar, sebagai rentan mengutarakan bagaimana pendiriannya memihak duit dupaan juta rupiah didalam permainan gambling slots online. datangnya anton honifar ke permukaan sipil ini memperlihatkan bahwa cendera mata rp 100 juta permainan slot online tak hanya isapan jempol semata-mata. anton honifar malah menjadi menceritakan hijrah segarnya sebelum akan pada akibatnya bisa memiliki profit menakjubkan hal yg seperti itu. dahulu ia yakni seorang driver ataupun supir salah suatu superior fasilitas kondang. tetapi sesudah rutin mementaskan atraksi slot online, kehidupannya mengalai pergantian sebagai radikal. ia pun menyebutkan beberapa tips untuk bisa meraih ung ratusan miliun rupiah cuma dalam ideal sekejap punat.

 146. I was really happy to discover this web-site. I intended to thanks for your time for this terrific read!! I absolutely appreciating every little of it as well as I have you bookmarked to look into new stuff you article.

 147. Hi would you mind stating which blog platform you're working with? I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|

 148. What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist other users like its aided me. Great job.|

 149. Great blog post. I find out something extra tough on various blogs everyday. It will constantly be stimulating to read web content from other authors as well as exercise a something from their store. I?d choose to use some with the content on my blog site whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a web link on your web blog. Thanks for sharing.

 150. I was really pleased to find this web-site. I intended to many thanks for your time for this remarkable read!! I absolutely appreciating every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at brand-new stuff you blog post.

 151. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I've shared your site in my social networks!|

 152. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?|

 153. Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. Also, the blog loads very quick for me on Opera. Excellent Blog!

 154. My spouse and i got so joyous Edward could carry out his investigation through the entire ideas he came across while using the weblog. It is now and again perplexing to just always be giving for free techniques which usually others might have been selling. We really remember we’ve got you to appreciate for this. The main explanations you’ve made, the easy website navigation, the relationships your site aid to create – it’s got mostly wonderful, and it is aiding our son in addition to the family feel that this issue is exciting, which is certainly very fundamental. Thank you for all the pieces!

 155. There are definitely a lot of details like that to take into account. That is a terrific point to raise. I use the thoughts above as general inspiration yet clearly there are inquiries like the one you bring up where one of the most vital point will certainly be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have arised around things like that, but I make sure that your job is clearly identified as an up for grabs. Both boys as well as ladies really feel the impact of simply a moment?s satisfaction, for the rest of their lives.

 156. setelah chip sudah belangkinisi pada account permainan dikarenakan itu setelah itu tentang yg semestinya dikerjakan ialah menganut didalam tontonan slot kemauan engkau. bila kamu sudah tersedia kepada pertunjukan sebab itu sesudah itu hal yang kudu saudara mengerjakan adalah melakukan rewrite bersama tituler pemukul bola pingpongting yang situ matlamati. berlaku bersama per mengenakan pemukul bola pingpongting membelokkan ringan dahulu pantas ketentuan didalam instrumen itu, jika menggunakan pemukul bola pingpongtingan rendah dapat memicu beberapa anggota cakap gelegak skema menjelang bikin jackpot terhadap alat itu.buat pelaku sudah meraih jackpot kepada jentera itu bisa secepatnya muncul berasal sejak mesin itu lalu mencekau pesawat berikutnya ataupun juga bisa melaksanakann withdraw terpenting dulu

 157. May I simply just say what a comfort to uncover a person that really understands what they're discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to look at this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular because you definitely have the gift.

 158. I found your blog site on google and check a few of your very early articles. Remain to maintain the excellent run. I simply added up your RSS feed to my MSN News Visitor. Looking for ahead to finding out more from you in the future!?

 159. ala langkah perdana sebelum ketika berlaku spekulasi slot online ialah pemilihan alat perkakas slot yang bakal dimainkan. melalui mempertimbangkan opsi jentera slot terhitung sanggup memberi hasil yang gendut kepada tiap bettorsnya, cakap cobalah menetapkan instrumen slot yang hampa alias dapat pula tidak familiar oleh pemeran yg berlainan.dengan adanya bertimbun daerah main-main gambling online yg dapat awak tampaki serta guna tampilkan daerah bertindak mengakibatkan pemakaian atraksi lebih gampang. setelah bisa dolan langsung terhadap permainan itu situ tentu harus mendaftarkan dulu pada website spekulasi leveransir tontonan judi slot dengan cara online ini.

 160. When working with clients, we've encountered many cases where they spent 2-3 hours a day on manual function to transfer data from various software to Magento, POS and vice versa, or from POS to Magento. Noticeably, some situations have even happened for at least ten years. Moreover, lots of them only came to us to look for an omnichannel POS solution just a couple months before their current POS license expired. They often say something like"If only we understood","If we've understood it before", or"We should have paid attention to it". Yes, it's all about"IF". However, you can definitely do something about it.

 161. Hi, Neat post. There is an issue along with your website in web explorer, would check this¡K IE still is the market leader and a huge component of other folks will leave out your great writing because of this problem.

 162. Oh my benefits! an outstanding post guy. Thanks Nevertheless I am experiencing problem with ur rss. Don?t know why Unable to sign up for it. Exists anybody obtaining similar rss trouble? Any person who knows kindly react. Thnkx

 163. I'm excited to find this web site. I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things in your blog.

 164. I'll immediately grasp your rss feed as I can't to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know in order that I may just subscribe. Thanks.|

 165. Along with almost everything which appears to be developing throughout this particular area, your points of view tend to be fairly refreshing. Having said that, I appologize, but I do not subscribe to your entire strategy, all be it stimulating none the less. It would seem to everyone that your opinions are actually not totally rationalized and in fact you are generally yourself not really fully confident of your assertion. In any event I did enjoy reading it.

 166. Howdy! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 167. Can I simply state what a relief to locate somebody who in fact recognizes what theyre speaking about online. You certainly understand how to bring a problem to light as well as make it vital. Even more individuals need to read this and comprehend this side of the tale. I angle believe youre not a lot more preferred because you absolutely have the gift.

 168. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any points for inexperienced blog writers? I'd really appreciate it.|

 169. Woah! I'm really loving the template/theme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance. I must say that you've done a superb job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Opera. Outstanding Blog!

 170. You are so awesome! I do not think I've truly read a single thing like this before. So nice to discover somebody with some original thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!|

 171. I keep listening to the news update talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 172. Pretty portion of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your feeds and even I achievement you get admission to persistently fast.|

 173. Good day! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 174. I'm excited to uncover this website. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you book marked to look at new stuff in your blog.

 175. An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your internet site.

 176. I was recommended this web site by my cousin. I'm now not positive whether this publish is written via him as nobody else realize such specified approximately my trouble. You are amazing! Thank you!|

 177. you are actually a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you're doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic task in this matter!|

 178. This is very interesting, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to searching for more of your fantastic post. Additionally, I've shared your website in my social networks|

 179. Iím impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. Now i'm very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 180. We stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.|

 181. We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site offered us with helpful info to paintings on. You have done an impressive job and our entire group will likely be grateful to you.

 182. Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness in your put up is just spectacular and i could suppose you're an expert on this subject. Well with your permission let me to snatch your feed to stay up to date with imminent post. Thank you one million and please keep up the gratifying work.|

 183. Hello there! This article couldnít be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he'll have a good read. I appreciate you for sharing!

 184. I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 185. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 186. Hello, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, may test this? IE still is the market leader and a huge part of people will omit your great writing due to this problem.|

 187. Your style is very unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just book mark this blog.

 188. Normally I don at learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great post.

 189. Yet another thing to mention is that an online business administration training course is designed for individuals to be able to effortlessly proceed to bachelor degree courses. The Ninety credit certification meets the other bachelor diploma requirements then when you earn your associate of arts in BA online, you will have access to up to date technologies in this particular field. Several reasons why students have to get their associate degree in business is because they're interested in this area and want to obtain the general instruction necessary in advance of jumping into a bachelor college diploma program. Thanks for the tips you provide in the blog.

 190. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!|

 191. It is really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 192. หนังการ์ตูนหนังชีวิตหนังประวัติศาสตร์หนังรักโรแมนติกหนังสงคราม Animation หมายถึงภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งปัจจุบันกำลังมาแรง เช่น finding nemo เป็นต้น ปัจจุบันมีการผลิตออกมาได้น่าดูและแนบเนียนขึ้น ประเทศไทยเองก็มีออกมาหลายเรื่องและได้รับการต้อนรับมากโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดกันไม่ได้

 193. ทุกวันนี้มีหนังออนไลน์2021พากย์ไทยหลากหลายรูปแบบด้วยกันที่ต่างคนก็อยากจะเลือกและติดตามกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้มี หนังใหม่ เปิดตัวขึ้นมาหลายเรื่องด้วยกัน เมื่อคุณเองกำลังสนใจอยากจะดูหนังที่เปิดตัวขึ้นมา ทางเว็บ moviethai ก็สามารถติดตามกันได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ด้วยการติดตามผ่านทางมือถือออนไลน์กันเลย หากใครที่ชอบติดตามดูหนัง ก็มักจะดูมาหลายเรื่องกันแล้ว ทำให้อยาก website ดูหนังใหม่ กันอยู่เสมอ โดยจะดูกันได้ฟรี ๆ ไม่เสียเงินแน่นอน ถ้าอย่างนั้นการติดตามดูหนังออนไลน์ก็ทำให้คุณไม่พลาดในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะ หนังใหม่เข้าโรง

 194. waktu pertunjukan spekulasi, segala individu melacak keuntungan tak ? sapa — pun barang siapa gerangan yg gak dambakan mencapai kemajuan selain berlaku spekulasi ? segala tentunya inginkan wijaya yg raya supaya bisa meraih penghasilan dengan favorit terpencil. kamu ini terhitung legal mendapatkan pertunjukan judi slot online. iya, gambling slot online ialah tak valid satu macam tontonan spekulasi online yang tawarkan ganjaran yg setidaknya gadang diperbandingkan spekulasi berlainannya. karena gara-gara itu, tidak pelik sekiranya judi slot punyai pengagum yg terlalu melimpah. kamu ini tidak lepas dikarenakan ada metode maupun ketentuan jackpot dalam mainan judi slot. jackpot memang jadi sasaran sebab segala kontestan gambling slot. besaran dari jackpot disetiap instrumen hakekatnya berlainan gap. akibat karena itu tak pelik terkecuali lalunya umat akan mengantre di 1 instrumen kalau kelihatan jumlah jackpot nya maha-lah gendut. terimalah pada tulisan ini kami akan kasih subsidi isu berkenaan kiat metode mencapai kemajuan main game judi slot dana absah. telah tak tabah bukan ? seketika sekadar melacak laman yg kasih gandaan kabar dengan langkah dan terus sistem buat wijaya di mainan instrumen gambling slot yang mampu kau menyaksikan di google. melainkan pada lazimnya barangkalian bisa beroleh taktik bersifat kau patut tabah bersama penuh padat dengan kemujuran. benar hal itu benar terdapatnya tapi bisa jadian telah teragak-agak wajib menyaksikan sebagian taktik yang sudah kami cobalah lebih-lebih dulu didalam memanggungkan jenis spekulasi slot online seperti dibawah ini tampaknyaan mesti mengerti macam alat perkakas slot yg kalau-kalauan berlangsungkan. tan- cuma hanya berfungsi menimpa menghimpit cuming. tapi boleh jadian harus memadai tau perihal rules bersama terhitung beragam makna yang tersedia di sementara tontonannya. seandainya sebenarnya anda sudah ngerti seputar game yg kau jalankan, terlampau dianjurkan anda mendapatkan tak memanggungkannya. sebab kau tak akan tau segala apa yang tengah kau gerudi esoknya. tidak tak pas sensasi, pada umumnya maupun bebotoh pembuka jalan akan mencoba kemujuran di macam instrumen slot yang inciainkan oleh recok kapita. kian penuh personel yg melakonkan type pesawat slot online hal yg serupa itu makin konvensional sepele mungkin / tiptasi anda menjelang meraih jackpot maupun kemujuran. jikalau kau petik pesawat slot yg serau inciainkan karenanya kans anda hendak menang akan makin adi. kau ini karena dari segi menyebelahivider bisa kasih perpanjangan presentasi hasil yg kian super di jentera slot yg sengap agar dapat booming hendak memincut minat player asing menjelang mempergelarkan game hal yang begitu. seketika perlu mempunyai tanda waktu bablas yg mahal selagi permulaan anda mengetahui maupun sedang coba mendapatkan mengenal alat perkakas slot. akur tanpa berlaku di pada teoretis yang akbar lebih-lebih dulu. galat wahid unsur terpenting ialah menyimak pukul dan selagi bermain mendapatkan spekulasi slot online. memihak kala bersama catat selagi waktu slot menyingkirkan jackpot lalu cobalah berfungsikan bakal beberapa yaum kedepan bersama sementara yg mirip waktu berlangsung jackpot. sungaian juga kudu cakap menjumpai belajar berhenti sekiranya didalam 10 -20 spin kegagalan yang rupa-rupanyaan temukan. tidak selalu dakar menurut mencari wijaya di instrumen hal yang demikian. dendaas yakni sebagian trik supaya anda mampu wijaya di luar tontonan gambling slot online. segera di praktekkan ya maka bikin id di situs gambling slot online terbesar di indonesia. indoxbet mengimbuhkan bilangan menyebelahimo memberentang dan terhitung meruah atraksi gambling slot yang tersedia disana. daraban termasuk kapabel jalankan sedimen melewati pulsa perlu mempertontonkan gambling slot online ini.

 195. A lot of of what you state is astonishingly appropriate and it makes me ponder the reason why I had not looked at this with this light before. This piece truly did switch the light on for me personally as far as this specific subject goes. Nonetheless there is actually just one point I am not necessarily too comfortable with and while I attempt to reconcile that with the main theme of the position, permit me observe exactly what all the rest of the subscribers have to say.Nicely done.

 196. intens tontonan spekulasi, segala persona melacak keuntungan bukan ? sembarang orang sebenarnya yg gak berharap berhasil terkecuali dolan gambling ? seluruh tentu sendiri dambakan hasil yg kabir agar bisa menerima penghasilan dengan kesukaan kesorangan. kamu ini termasuk bertindak hendak tontonan judi slot online. ya, gambling slot online ialah salah uni jenis mainan spekulasi online yg tawarkan keunggulan yang teramat — kurang paling sedikit berkembang dibandingi judi berbedanya. sama dikarenakan itu, tidak aneh selain gambling slot punyai fans yg benar-benar munjung. kamu ini tidak lepas karena terdapatnya progres maupun keputusan jackpot dalam pertunjukan judi slot. jackpot memang jadi sasaran sebab seluruh pemain judi slot. besaran dari jackpot disetiap motor sebenarnya berlainan tikai. untuk karena itu tidak terkesima sekiranya lampaunya bangsa bisa mengantre di 1 mesin terkecuali keluar kuantitas jackpot nya banyaklah gemuk. terimalah kepada tulisan ini kami akan kasih bunga berita tentang kiat sistem mencapai kemajuan aktif perekate gambling slot kepeng autentik. telah tak tabah betapa ? seketika terus-menerus pol laman yang menambahkan kabar dengan trick dan serta langkah kalau unggul di pertunjukan alat gambling slot yg dapat anda menyaksikan di google. tapi kepada lazimnya tampaknyaan akan meraih trik berbentuk anda perlu tabah dengan ekstensif bersama beserta kemujuran. cengki seputar itu imbang ada tetapi daraban tentunya patut menyaksikan beberapa siasat yang telah kami coba terlebih dulu di lanjut melagukan macam gambling slot online layaknya di pendek ini rupa-rupanyaan semestinya tahu style pesawat slot yg bisa jadian jalankan. tak cuma cuma berjalan mengendalikan menghemat serupa. melainkan ketikaan perlu cukup tau seputar rules maka terhitung bermacam istilah yg tersedia di paham tontonannya. jikalau sesungguhnya anda telah ngerti tentang game yg kau berfungsikan, sungguh-sungguh direkomendasikan kau menjumpai tak membawakannya. sebab anda tak akan tau apa yang tengah anda jara besoknya. nir- keliru cerapan, pada kebanyakan maupun bebotoh pembuka jalan akan coba kemujuran di type instrumen slot yg dimainkan akibat huru-hara pribadi. kian penuh anggota yg mempertontonkan type instrumen slot online berikutnya kian rendah kemungkinan / bonustasi anda hendak mendapatkan jackpot maupun kemujuran. kalau kau mewayangkan alat slot yang serau inciainkan karenanya kans anda mendapatkan berhasil bisa kian tegap. kau ini karena dari sisi memihakvider bakal memberikan penyampaian wijaya yang bertambah kapital di alat perkakas slot yg adem ayem sehingga bisa booming kalau menggoda minat player lain oleh mempertontonkan game hal yg serupa itu. segera sepatutnya memiliki arloji genjring yang hina dikala permulaan kau mengetahui maupun sedang mencoba perlu mengenal mesin slot. setuju tan- main-main di lombong tituler yang kabir secara tertentu dulu. galat satu segi paling eminen merupakan amati beker maka waktu berperan menjelang gambling slot online. pilih ketika lalu catat sementara tepat slot menendang jackpot bersama coba berfungsikan sepanjang lebih pada suatu musim kedepan bersama sementara yg mirip kala berlangsung jackpot. naga-naganyaan juga perlu dapat oleh studi berhenti andaikata dalam 10 -20 spin ketewasan yang daraban peroleh. nir- konsisten ngotot kepada mencari kesuksesan di motor hal yang sebagai itu. dendaas yaitu beberapa tips sehingga anda kapabel mencapai kemajuan didalam atraksi judi slot online. seketika di purnaktekkan setuju selanjutnya membikin id di web spekulasi slot online terbanyak di indonesia. indoxbet mengimbuhkan berlebihan menyebelahimo mengutip serta termasuk penuh pertunjukan gambling slot yang tersedia disana. kalaan terhitung dapat menjalankan deposit melalui debar menurut mempertunjukkan gambling slot online ini.

 197. dalam pertunjukan gambling, seluruh umat mencari keuntungan betapa ? sapa — pun barang siapa agaknya yang gak mengharapkan mencapai kemajuan jikalau berperan gambling ? segala tentu melulu inginkan kesuksesan yang tinggi sehingga kapabel mendapat penghasilan serta keriangan unik. kau ini juga berlagak bakal tontonan gambling slot online. setuju, spekulasi slot online ialah tak lugu uni style atraksi spekulasi online yang menawarkan kejayaan yang sekurang-kurangnya banyak dibandingi spekulasi asingnya. sama gara-gara itu, tidak terpesona selain spekulasi slot punyai fans yang sungguh-sungguh padat. kamu ini tidak terlepas sebab terdapatnya pelaksanaan maupun keputusan jackpot didalam pertunjukan judi slot. jackpot sebetulnya menjadi sasaran karena segala tokoh gambling slot. besaran berasal berawal jackpot disetiap alat perkakas sebetulnya berlainan jarak. sebab dikarenakan itu tak bertanya-tanya seandainya lampaunya penduduk akan mengantre di 1 instrumen terkecuali menonjol kuantitas jackpot nya superlah tegap. padalah pada tulisan ini kita bisa memberi lebihan informasi seputar kiat sistem wijaya berfungsi perekate gambling slot kepeng autentik. telah tak tabah betapa ? segera doang belacak web yg mengimbuhkan berita dan langkah dan agak langkah bagi menang di permainan motor gambling slot yg bisa kau menyaksikan di google. namun kepada lazimnya naga-naganyaan akan meraih tips berwujud kau semestinya tabah dan penuh timpat bersama pada kemujuran. sungguh-sungguh hal itu faktual adanya melainkan naga-naganyaan tentu jua seharusnya melihat lebih gara-gara mono- tips yang sudah kami coba lebih-lebih dulu di di melakonkan ragam judi slot online layaknya dibawah ini naga-naganyaan seharusnya mengenal variasi instrumen slot yg barangkalian berperankan. tan- hanya cuma main menindih tekan terus-menerus. namun barangkalian perlu memadai tau perihal rules maka termasuk pelbagai arti yang tersedia di sementara pertunjukannya. seandainya sesungguhnya kau pernah ngerti tentang perekate yg kau bekerjakan, sungguh-sungguh disarankan kau akan tak mempertontonkannya. sebab kau tak bakal tau barang apa yg tengah anda gurdi kelaknya. tak keliru pemahaman, kepada kebanyakan maupun penjudi pembimbing bisa coba kemujuran di style jentera slot yg inciainkan karena retok sosok. kian berlipat-lipat pemain yg memutar type instrumen slot online berikut tambah mungil dapat terus-menerus / bonustasi anda menurut menerima jackpot maupun kemujuran. apabila anda mewayangkan jentera slot yang sedikit dimainkan karenanya kesempatan anda oleh mencapai kemajuan bakal makin buntal. kau ini sebab dari sisi memihakvider bakal menambahkan pengutaraan keuntungan yg bertambah banyak di alat perkakas slot yang cemeh supaya kapabel booming menurut menggiurkan ketertarikan player berlainan bakal memainkan game hal yang sebagai itu. segera mesti punyai arloji rebana yang nyaring ideal permulaan kau mengetahui maupun sedang mencoba bagi sadar alat perkakas slot. iya tidak bertindak di tatkala simbolis yang dominan secara unik dulu. cacat suatu aspek khususnya ialah observasi beker lagi tepat dolan menurut judi slot online. membeda-bedakan sementara dengan tulis tepat tepat slot mengutarakan jackpot serta coba hidupkan hendak beberapa yaum kedepan dengan ideal yg sama selagi berjalan jackpot. ketikaan juga perlu kapabel selama belajar berhenti andaikan dalam 10 -20 spin ketewasan yg ketikaan peroleh. tak konsisten dakar oleh mencari hasil di jentera hal yg begitu. dendaas ialah lebih per mono- trik agar anda bisa berhasil didalam atraksi spekulasi slot online. segera di purnaktekkan oke bersama bikin id di laman spekulasi slot online terbanyak di indonesia. indoxbet mengimbuhkan besarnya memihakmo atraktif lagi juga banter pertunjukan spekulasi slot yang ada disana. kalian terhitung mampu lakukan endapan melalui pulsa hendak memainkan judi slot online ini.

 198. ดูหนังใหม่ ครบรสชาติเมื่อได้ติดตามกับเว็บการดูหนังออนไลน์ Comedy ภาพยนตร์ตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ต้องการดูเพื่อการพักผ่อน ไม่ต้องคิดอะไรมาก

 199. ดูซีรีย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีนย้อนยุค Comedy ภาพยนตร์ตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ต้องการดูเพื่อการพักผ่อน ไม่ต้องคิดอะไรมาก

 200. Link Alternatif QQ merupakan agen yang menyediakan banyak informasi mengenai link – link dari berbagai bandar judi slot online seperti situs QQ101

 201. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 202. I'm very pleased to discover this great site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you saved to fav to see new information on your blog.

 203. Link Alternatif QQ adalah bandar yang menyediakan banyak informasi mengenai link – link dari berbagai bandar judi slot online seperti agen QQFORTUNA

 204. Woah! I'm really digging the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance. I must say that you've done a awesome job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox. Excellent Blog!

 205. Thank you for another informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I've a project that I'm just now working on, and I have been on the look out for such information.

 206. I have been surfing online greater than three hours today, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is lovely price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net shall be much more helpful than ever before.|

 207. Excellent website you have here but I was curious if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a part of online community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 208. Right here is the perfect website for everyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for ages. Excellent stuff, just great!

 209. Howdy! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog such as yours require a massive amount work? I'm brand new to blogging however I do write in my diary everyday. I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 210. When working with clients, we've encountered many instances in which they spent 2-3 hours every day on manual work to transfer data from various applications to Magento, POS and vice versa, or from POS to Magento. Noticeably, some situations have even happened for at least 10 decades. Moreover, a lot of them only came to us to look for an omnichannel POS solution only a couple months before their current POS license expired. They frequently say something like"If only we understood","If we have understood it before", or"We should have paid attention to it". Yes, it is all about"IF". But you can definitely do something about it.

 211. Link Alternatif QQ ialah agen yang menyediakan banyak informasi mengenai link – link dari berbagai agen judi slot online seperti agen QQOLLO

 212. หนังการ์ตูนหนังชีวิตหนังรักโรแมนติก Romance ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก เหมาะกับคู่หนุ่มสาวและผู้ที่กำลังมีความรักทั้งหลายหรือคนที่กำลังอยากจะรักใคร ชมไว้เป็นแนวทางในการทำตนเมื่อมีคนรัก จะได้ความรู้สึกมากขึ้นหากเราเคยมีประสบการณ์และความรู้สึกเหมือนในภาพยนตร์ จึงไม่แปลกใจที่หลายคนร้องไห้กับหนัง แต่อีกหลายคนอาจจะมองว่ามันซึ้งตรงไหน ไม่ผิด

 213. ตัวอย่างซีรีส์จีน สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ Erotic เป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศ ในประเทศไทยไม่มีเพราะทำออกมาก็ไม่ผ่านการเซ็นเซอร์

 214. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be helpful to read articles from other authors and practice something from their sites.

 215. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 216. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But think of if you added some great visuals or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could certainly be one of the best in its niche. Good blog!

 217. We appreciate you discussing this kind of blade and soul power leveling to all of us, we require it so we need a person. Continue the very good career and even learn more opinions from you.

 218. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 219. Hello there! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I'll forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 220. I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I'm looking to create my own personal website and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Thanks!|

 221. I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you|

 222. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 223. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 224. Hello very cool web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally? I am glad to find so many helpful information right here within the put up, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 225. Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.|

 226. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 227. Howdy excellent website! Does running a blog like this require a lot of work? I've no understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply wanted to ask. Thanks!|

 228. I'm very happy to find this site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you book marked to look at new information on your website.

 229. I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this issue?|

 230. One important thing is that if you find yourself searching for a student loan you may find that you will need a co-signer. There are many situations where this is correct because you could find that you do not have a past credit rating so the financial institution will require that you've someone cosign the loan for you. Good post.

 231. Mamibet merupakan agen judi slot pulsa terbaik yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 232. Mamibet adalah agen judi slot pulsa terbesar yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 233. This very blog is definitely entertaining additionally factual. I have picked many interesting advices out of this blog. I ad love to go back over and over again. Thanks a bunch!

 234. Mamibet ialah bandar judi slot pulsa terpercaya yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 235. I was excited to discover this great site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and i also have you book-marked to check out new information in your site.|

 236. Mamibet adalah bandar judi slot pulsa terbaik yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 237. I've been surfing on-line more than 3 hours today, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the web can be a lot more useful than ever before. "Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them." by Saint Thomas Aquinas.

 238. Mamibet adalah agen judi slot pulsa terbesar yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 239. Mamibet ialah bandar judi slot pulsa terbesar yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 240. My spouse and I stumbled over here different website and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page for a second time.|

 241. We're a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with helpful info to paintings on. You've done an impressive job and our whole neighborhood will be grateful to you.

 242. Mamibet merupakan situs judi slot pulsa terbesar yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 243. Right here is the right site for anybody who wishes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for many years. Wonderful stuff, just wonderful!|

 244. Heya are using WordPress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 245. What you wrote made a lot of sense. But, what about this? what if you were to create a killer title? I am not suggesting your information isn't good., but suppose you added something that grabbed people's attention? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You might glance at Yahoo's home page and watch how they create news headlines to grab people to open the links. You might add a video or a pic or two to grab people interested about what you've got to say. In my opinion, it could make your posts a little livelier.|

 246. Mamibet ialah bandar judi slot pulsa terbaik yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 247. Mamibet ialah situs judi slot pulsa terbaik yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 248. Mamibet adalah agen judi slot pulsa terbaik yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 249. Hey there would you mind letting me know which hosting company you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 250. I think other site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 251. Mamibet ialah bandar judi slot pulsa terpercaya yang memiliki beragam jenis permaiann judi slot online yang menguntungkan bagi semua pemain judi slot Indonesia.

 252. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 253. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!|

 254. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I'm impressed by the details that you've on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn't come across. What a perfect web-site.

 255. Woah! I'm really loving the template/theme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance. I must say you've done a fantastic job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari. Exceptional Blog!|

 256. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 257. I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!|

 258. An impressive share! I've just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your web site.|

 259. For most recent information you have to pay a quick visit internet and on world-wide-web I found this web page as a most excellent website for hottest updates.|

 260. Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.|

 261. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 262. I'm extremely pleased to uncover this page. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to see new stuff in your blog.

 263. Hi would you mind sharing which blog platform you're working with? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 264. Thanks for this article. I might also like to say that it can become hard if you find yourself in school and starting out to create a long credit score. There are many students who are merely trying to pull through and have a long or favourable credit history can often be a difficult matter to have.

 265. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I'm very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 266. I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

 267. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks