Lost In Transelation- על כוריאוגרפיה והרמנויטיקה

 

 

 

Lost in Translation

 אבודים בתרגום- ניתוח כוריאוגרפיה דרך הרמנויטיקה ותורות קבלה

דנה מילס, דוקטורנטית, מנספילד קולג', המחלקה למדעי המדינה ויחסים בין לאומיים

אוניברסיטת אוקספורד, אנגליה

dana.mills@mansfield.ox.ac.uk

 

The trace I leave to me means at once my death, to come or already come, and the hope that it will survive me. It is not an ambition of immortality; it is fundamental. I leave here a bit of paper, I leave I die; it is impossible to exit this structure; it is the unchanging form of me life. Every time I let

 

something go, I live my death in writing (1)

 

(Jacques Derrida, the last interview)

 

בנייר עמדה זה ברצוני להתמקד ביישום תיאוריות קבלה המתבססות על מחשבה פסיכואנליטית ותיאוריות הרמנוטיות על כוריאוגרפיה.

 

רקע כללי: הקשר לנייר העמדה

בחרתי כציטוט פתיחה מספר שורות מהראיון האחרון של ז'אק דרידה. ציטוט זה דיבר אל ליבי במיוחד. כמי שבחרה להקדיש לפחות את השנים הקרובות בחייה – ומקווה גם אחר כך- לעסוק בספרים, אסביר מדוע בחרתי להתחבט במקורות לא מילוליים.  בשנים האחרונות נתקלתי בשאלה מהותית: מה קורה כשאין ספר שנשאר אחרי המחבר? כיום ישנו קונצנזוס מקצועי שכבסיס למחקר חברתי, מקורות בלתי מילוליים יכולים להיות כר פורה לא פחות למחקר מאשר מקורות מילוליים. מתוך הכרה זו עולה השאלה: כיצד אנחנו מתמודדים פרקטית עם מקורות בלתי מילוליים, ובייחוד עם כוריאוגרפיה?  בנייר עמדה זה אבקש להציע שיטת מחקר המתבססת על המחשבה ההרמנויטית ותיאוריות קבלה בגוון פסיכואנליטי.

 

רקע : הרמנויטיקה

לא אכנס כאן למכלול הרקע הכללי של הרמנויטיקה.  אבקש להתייחס לאסכולת הרמנויטיקה כמתודולוגיה לגיטימית במדעי החברה, בייחוד כתגובת נגד לעליית הרציונאליזם וניסיון להכפפת טקסטים לפירוש אחיד על פי התפיסה של תבונה אוניברסאלית.

בתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה בעיקר, אנחנו נתקלים בשבירת  הצורך בחיפוש אחר אמיתויות אחידות ומוסכמות וישנה דרך נכונה "לקרוא" את העולם ולהגיע אליה. שבירה זו מביאה לעלייה ולחידוש הרלבנטיות  של אסכולות פילוסופיות רבות. אחת מהן היא הרעיון לפיו יש להחליף את הניסיון להשיל את הדעות הקדומות שלנו כדי להתייחס לטקסט כקוראים "טאבולה ראסה" ברעיון לפיו אותן דעות קדומות הן הנותנות פירוש אינדיבידואלי וייחודי לטקסט. (2 )

ישנו דגש רב על השפה, שאינה מהות נייטרלית אלא מעבירה היסטוריה ודעות קדומות אלו. יש כאן קירבה קונספטואלית למושג הארכיב שמפתח מישל פוקו* ולרעיון הפרדיגמה בפילוסופיה של המדע שמציג תומס קון**.

 

 שיחה מתאפיינת בפתיחת אופקים של שני בני שיח אחד לשני; קריאת טקסטים  דומה באופן מהותי. כל קריאה צריכה להתבסס על ההכרה ש:-1 הקריאה בהכרח משאירה שאלות פתוחות מאחר ואין אפשרות להגיע לידע אבסולוטי. 2- ידע מתקדם בצורה מעגלית ולא ליניארית. 3– ישנו ניכור בסיסי בין הטקסט לבין הקורא שאין דרך לגשר עליו לגמרי.  4 כל קריאה היא חלק בלתי נפרד ממכלול הקריאות שקדמו לה וגם ממכלול הקריאות שיבואו אחריה. האחרון מתייחס לסמיכות של השפה להוויה בתפיסה ההרמנויטית.

מתוך כל הנאמר לעיל ישנה רמיזה למושג המעגל ההרמנויטי, מושג שטבע גדמר, שפירושו המעבר הבלתי פוסק מהפרט אל הכלל ומהכלל אל הפרט. מושג זה עולה הן מתוך תפיסת הזמן שמציעה האסכולה ההרמנויטית, שכפי שהראיתי לעיל, הינה בלתי ליניארית ומעגלית מטבעה, וגם מתוך התייחסות לפרשנות כאקט בלתי פוסק שלא ניתן לקבוע מתי הוא מסתיים. החריגה מהפרט אל הכלל ובחזרה היא תנועה שלעולם אינה פוסקת וגורמת למפרש להמצא בדיאלוג מתמיד עם הטקסט שהוא קורא.

המוקד המחקרי במסורת ההרמנויטית חורג מהטקסט המפורש ועובר לקורא עצמו, המפרש.

בכתיבתו של גדמר ישנו דגש רב על ההבעה הלא מילולית הנלווית לדיאלוג:"כאשר אנו מדברים ומאזינים, אנחנו קשובים למה שנאמר; ה"מה" עובר תמטיזציה. אבל איננו מודעים באופן מלא לאופן הדיבור ולדרך ההבעה אלא כאשר התקשורת מופרעת מסיבה כלשהי. למעשה, ככל שאנחנו מתמקדים בהבעה פר סה,( per se)  אנו פחות קשובים למה שנאמר. (3 ) התוכן עצמו אינו מכתיב כיצד יש להתייחס אליו.אני מבין את האדם העומד נכחי על פי האזנה למילותיו והטמעת הטון שלו והמבטא בקולו, ההבעה של עיניו ושעל פניו ושל פרצופו.“ (5)

ניתוח הרמנויטי מתייחס לאמירה כמכלול, המכילה בתוכה הן את התוכן הנאמר והן את כל מה שקיים סביבו: שפת גוף, אינטונציה, רמזים בלתי מילוליים וכו'. נקודת המוצא לכך היא הרעיון שדיאלוג אינו מתכונן בין הרבדים הלשוניים של הדוברים בלבד אלא גם בין הרבדים הבלתי לשוניים שלהם.

"הגעה להבנה משותפת, a common sense, תלויה בהשגת שפה בה בני השיח יכולים לתקשר." (6) הדוגמה של המתרגם, שצריך לגשר על הפער בין שפות, מראה בבירור את היחסים ההדדיים שקיימים בין המפרש והטקסט, המתאימים ליחסי הגומלין של ההבנה בשיחה. "שפה זרה שמתרגמים אותה היא מקרה קיצון של הבעיה ההרמנויטית, כלומר של ניכור וכיבוש (7) . כלומר, שפה היא מטבעה הוויה שגלומים בה חילוקי דעות רבים.  היכולת להגיע להכרה של הבנה הדדית היא בלתי אפשרית א- פריורי. תירגום, מעבר משפה אחת למשנתה, מעיד בצורה מובהקת על בעייתיות זו.  השם lost in translation מעיד על בעיה זו; ביטוי נפוץ בשפה האנגלית, המאבד משהו ממהותו בשפה העברית…מתוך רעיון זה אבקש לצאת בהמשך להצדקה לניתוח הרמניוטי של מחול מתוך ההכרה כי כאשר אנו משליכים את היומרות להגעה לקונצנזוס או להבנה בהירה ונטולת מהויות זרות ומבינים כי אותן מהויות זרות נטועות בליבו של אקט הפרשנות, הרי רכשנו לנו כלי יעיל להבנה של מקורות לא מילוליים בממדעי החברה.

 

רקע: תיאוריות קבלה

בנייר עמדה זה אתייחס בעיקר לתיאוריות קבלה שואבות את מקורותיהן התיאורטיים ממורשתו של זיגמונד פרויד. התפיסה השאולה מפסיכואנליזה שוללת אף היא- בדומה להרמנויטיקה שנידונה קודם- את הרעיון שהשפה הינה מהות נייטרלית המשקפת את התהליכים הרציונליים שעוברים בני אדם. היא אקטיבית ומשתתפת בתהליך עיצוב האישיות שלהם ומושפעת מתהליכים לא מודעים העומדים בבסיס ההוויה האנושית. חלק גדול ממשמעות השימוש בשפה, וזהו המכנה המשותף בו אשתמש בנייר עמדה זה, הוא הדגש על המקום המכונן של המקבל, או הנמען, באינטראקציה עם טקסט. תורות קבלה שוללות את הרעיון שטקסט הוא מהות נייטרלית שיכול להיות מובן בצורה זהה במקומות שונים ובזמנים שונים. המיקום הסובייקטיבי של הקורא, ומבנה האישיות הספציפי שלו (כאן הדגש הוא הרבה יותר על מבנה אישיות ספציפי ולא רק על סיטואציה חברתית, לאור העובדה שהתיאוריה נובעת ממקורות פסיכולוגיים- פסיכואנליטיים ולא סוציולוגיים פילוסופיים..) מהווים גורם מכריע באופן הקריאה הספציפי שלו.

 תיאוריות אלו מצטרפות לתיאוריות הרמנויטיות, בהדגישן את הרקע של הקורא והשפעתו על עיצוב תפיסתו את הטקסט וקריאתו הספציפית אותו. הדגש המחקרי עובר מהטקסט והמחבר אל הקורא/ נמען.  הטקסט אינו יכול להיות מופרד מקיומו של המאזין. יש כאן תפנית אונטולוגית חריפה כאשר לאקאן מציב את השפה כבעלת קדימות אונטולוגית לסובייקט. זוהי תגובת נגד לתפיסת תנועת ההשכלה, שראתה את השפה ככלי שרת בידי הסובייקט הרציונאלי- אוטונומי השולט בה ומשתמש בה לצרכיו. היפוך אונטולוגי זה מביא גם להשלכות ערכיות, כאשר ניתוח השפה, הדיבור או הדיאלוג, הופכים חשובים יותר מניתוח הטענה, או צד אחד של הדיבור בלבד.  מבחינה מתודולוגית ישנו כאן מעבר חשוב של דגשים- מנתינה (של דיבור, של טקסט, של רעיון) לקבלתו.

תפנית נוספת שניתן לגזור מתוך תיאוריות אלו היא קטיעת הרעיון של התפתחות ליניארית בזמן. לפי לאקאן, אין מתן משמעות (signification) שיכולה להישאר אלא תוך כדי התייחסות למתן משמעות אחרת (8). מאחר והתודעה האנושית בהכרח אינה מתקדמת הרי שמתן משמעות או פרשנות הוא אקט שאינו נגמר, מאחר והוא תמיד מזמין אחריו מתן פרשנות נוסף. אינטראקציה אנושית מתווכת על ידי תהליך בלתי נגמר , שתמיד משאיר אחריו שיירים שלא יכולים לקבל משמעות מילולית. בפרק הזה אבקש לנצל חלק מהנחות היסוד ששטחתי כדי להמשיג דרך לניתוח של כוריאוגרפיה.

 

 

יישום מתודולוגי

 

We cannot know the dancers from the dance, and the dance comes to be only through the dancers (9).

 

השימוש בתיאוריות קבלה ובהרמנויטיקה לניתוח מקורות לא- מילוליים עונה על כמה בעיות אינהרנטיות העולות מאופי מקורות אלו. הפרדיגמה האנליטית, הרווחת בדיסציפלינות רבות וגורסת כי מחקר צריך להתבצע בדרך של ניסוח טיעונים קוהרנטים בעלי רצף לוגי בהיר, מקשה על שילוב מקורות לא מילוליים. כיצד ניתן לנסח טיעון לוגי מתוך ציור? האם רצוי לחפש רצף קוהרנטי בין עבודות כוריאוגרפיות? כמה ממאפייני יסוד של המחשבה ההרמנויטית ושל תיאוריות קבלה מהוות לטעמי דרך התמודדות ראויה עם מקורות אלו. בפרק זה אבקש לשטוח אותם ולפרט אופן יישום אפשרי.

 1. שלילת תפיסת זמן ליניארי ומעבר למעגליות- כפי שהצגתי לעיל הן המחשבה ההרמנויטית והן תיאוריות קבלה יוצאות כנגד תפיסה של התקדמות ליניארית, או קידמה. ההתרחקות מנסיון לשיפוט ערכי, תלוי סיטואציה היסטורית של המקורות בהם משתמש החוקר ומעבר לבחינה מדוקדקת יותר של המקור כשלעצמו
 2. במקורות לא מילוליים כמו במקרה המבחן- כוריאוגרפיה, תפיסת הקידמה היא לא רלבנטית. כל אמן מביא מאופיו הייחודי לצורת עבודתו, וזו אינה בהכרח מתקדמת יותר או פחות מהקודמים לו או הבאים אחריו. עצם הנסיגה משיפוט ליניארי ומעבר לבחינת כל מקור כלשעצמו מאפשרת התנתקות משיפוט ערכי  וניסיון לסדר בצורה היררכית את המקורות ומאפשרת מעבר לשיפוט כל מקור מתוך עצמו וביחס לעצמו.

            תנועה היא מעגלית מטבעה, המשכית ולא- ליניארית. תיאוריות שמכירות בכך שניתוח צריך להתנתק מפרדיגמות כאלו עשויות להיות שימושיות ביותר להבנת מגמות שונות ושינויים באופי כוריאוגרפיה.

 1. ההתייחסות למושג prejudice (הרמנויטיקה) מאפשרת ניתוח יצירות בלתי מילוליות מתוך העולם של היוצר (במקרה זה הכוריאוגרף). אין רצון לנתק את היצירה מעולמו של היוצר; לעתים תכופות ניתוק זה הוא בלתי אפשרי. כנגד הניסיון לנתק כל יצירה מעולמו של היוצר ולהתייחס אליה לגופה, חיבור זה מאפשר לחוקרים ממדעי החברה ללמוד על היצירות יותר ולהבינן מתוך העולם הפנימי של היוצר שלהן. כמו שנאמר בציטוט שהבאתי בראשית פרק זה, כוריאוגרפיה מקבלת את המשמעות שלה מתוך היחסים שלה עם הרקדנים המבצעים אותה, עולמם הפנימי, יחסם לכוריאוגרף, עולמו הפנימי, והאינטראקציה הייחודית שמתהווה מתוך עולמות אלו. הבנת מצב מורכב זה מאפשרת לטעמי הבנה עמוקה יותר של כוריאוגרפיה, לא רק כאקט ביצועי חד פעמי, אלא כתהליך דיאלוגי בין הכוריאוגרף לעצמו, לרקדניו, ולקהל- כאשר כל אחד מהם מביא עמו את המורכבויות שבאופיו ואת ההיסטוריה שלו.
 2. ההתייחסות הדיאלוגית (להלן: מיזוג אופקים) מאפשרת נתינת מקום ראוי לקהל בעבודה הלא מילולית. לעבודת אמנות אין משמעות בלי הקהל שיצפה בה; בניתוח של העבודה לגופה לעתים תכופות השפעת הקהל הולכת לאיבוד. האינטראקציה הייחודית הנוצרת מתוך מפגש של קהל ומופיעים ניתנת לתפיסה בצורה מובחנת יותר דרך מתודולוגיה הרמנויטית. מהותה של עבודה כוריאוגרפית מתהווה בשל קיומה מול קהל, על כן ניתוח ראוי שלה ייתן משקל רב לקהל, הנמען, בקיומה.
 3. ההכרה שכל קריאה בהכרח תשאיר אחריה שאלת פתוחות והניתוח מתוך מגבלות הדיאלוג ולא מתוך ניסיון להגיע להבנה אבסולוטית מתאים במיוחד למקורות לא לשוניים שכן באלו חוסר הבהירות (ambiguity ) חזק יותר מבמקורות לשוניים ותכופות היא מכוונת. היוצר רוצה שהפירוש האישי של הקהל יכונן את היצירה עבורו; שיטת ניתוח המתבססת על ההכרה שזהו חלק בלתי נמנע מההבנה תהיה יעילה ביחס לטענה הנ"ל. הניתוק מחיפוש תשובות אבסולוטיות והניסיון להשאיר קצוות פתוחים בכוונה מאפשר התמודדות אמיתית עם מטרות ורצונות היוצר, ועם התהליך שהוא עבר, כמו גם כאמור עם האינטראקציה הייחודית שהביאה להתהוות אותה יצירה.
 4. התייחסות לקריאה כמכלול וחלק מהוויה מאפשרת בחינה שלמה יותר של עבודה לא מילולית כגון כוריאוגרפיה; תכופות ניתוח קטע מיצירה או יצירה אחת מתוך רפרטואר של יוצר משאירה שאלות רבות סתומות. ההתייחסות ליצירה כמכלול חוויות ומאידך הבנה שמכלול זה לעולם לא יהיה שלם מאפשרת ניתוח שלם יותר (גם אם לא בהיר יותר). כל תנועת יד פשוטה היא חלק ממשפט תנועתי מורכב יותר, שהוא חלק מעבודה שלמה, שהוא חלק ממפעל חיים של כוריאוגרף. ההכרה במורכבות של יחסים אלו מאפשרת הבנה מעמיקה יותר של כל תנועה ושל המכלול הכוריאוגרפי.
 5. ההתרחקות של התפיסות הללו מנייטרליזציה של השפה, הבנת הטעינות שלה ונתינת משקל למה שהופך אותה למה שהיא כשפה, גורמת לכך שהמעבר מניתוח של לשון לניתוח של תנועה הוא חלק באופן יחסי. היות תנועה ישות אינדיבידואלית, המורכבת מהוראות הכוראוגרף, הנתונים של הרקדן והלשון ההבעתית שלו יחד עם ציפיות ואופי הקהל הופכת כל אקט תנועתי לחוויה חד פעמית, בדומה לכך שכל אמירה מורכבת מעולמו של הדובר, רצונו, התוכן שהוא רוצה להעביר יחד עם ציפיות המאזין. ההתנתקות מקונספציות של שפה כמהות נייטרלית שיכולה להוות תמונת מראה לתהליכים המנטליים העוברים על הדובר מאפשרת התקה לתפיסות רחבות יותר של שפה שכוללות גם שפה תנועתית.  
 6. שפת גוף ואינטונציה – כפי שהסברתי לעיל, הן תורות קבלה והן הרמנויטיקה מעניקות מעמד חשוב לשפת הגוף המלווה את הדיאלוג. עצם הנכונות לנתח רובד לא מילולי מאפשרות ליצור טרנספורמציה מתודולוגית לניתוח תנועה כשפה לכשעצמה.
 7. קדימות אונטולוגית של שפה- הן הרמנויטיקה והן תורות קבלה יוצאות כנגד האלהת הסובייקט, תפיסת האדם כמכונן את ההיסטוריה שלו ופועל עליה באופן רציונאלי ואובייקטיבי. אמנם תפיסת השפה כקודמת אונטולוגית לאדם, יכולה ליצור בעייתיות מסויימת בניתוח שאינו לשוני אך כאשר מעבדים את הטענה הזו לעומק מגיעים לכדי תובנה לפיה הצבת האדם כישות שניונית להבעה מאפשרת הבנה עמוקה יותר של תנועה, וראיית האדם ככלי שרת שלה ולא להיפך.
 8. מעגלי משמעות- תפיסת משמעות כמהות ה"נוזלת" בצורה המשכית, שלא ניתן לקטוע את התהוותה ולא ניתן להפרידה מתהליכים אחרים של הבנה ודיבור, מאפשרת הבנה עמוקה יותר של מקורות לא מילוליים שלא ניתן להמשיגם בצורת טיעון לוגי. תפיסת המשמעות כמהות נזילה ומורכבת מתאימה לניתוח מקורות בלתי לשוניים, שמטבעם אינם מספקים תשובה חדה ובהירה לשאלות העולות מתוך צפיית הקהל.
 9. המעגל ההרמנויטי- שיטת ניתוח העוברת מהפרט אל הכלל ובחזרה מאפשרת בחינה של דינמיקות פנימיות של עבודת אמנות בלתי מילולית, תוך התייחסות הן לפרטים המרכיבים את המכלול (למשל, הרקדנים, התנועות, המבנים, התפאורה, התלבושות, המוסיקה) והן כמכלול (חווית הצפייה בכללותה). מושג זה מאפשר הבנה מלאה יותר של יצירה שהיא יותר מסכום כל חלקיה.
 10. התפיסה של ניכור בסיסי במעבר בין שפות, שהקנה לנייר עמדה זה את שמו, נותנת לגיטימציה מלאה למעבר בין שפה לא מילולית לשפה מילולית. אם אנחנו מאבדים ממהות כל יצירה דרך תרגום, הרי שתרגום משפת הגוף לניתוח מילולי אינו נחות יותר מהמעבר בין אנגלית לגרמנית, או מסווהילית להינדו. הזרות הבסיסית שמאפיינת כל שפה כשלעצמה ויתרה מכך מעבר בין שפה לשפה, היא חלק גם מניתוח מקור לא מילולי דרך רשת קונספטואלית. בכל אחד מהמקרים הללו,  משהו אובד בתרגום, אך זהו חלק בלתי נפרד מחיינו ומהוויתנו.
 11. —————————————————–

* תומס קון, פילוסוף של המדע, יצא נגד התפיסת המדען  כמגלה אמיתויות הגלומות בעולם. הידע המדעי, כמו כל ידע אחר היה לדידו תלוי בנורמות חברתיות פוליטיות.

** מישל פוקו השייך לאסכולה הפוסט-מודרנית, פתח שיטת מחשבה המתבוננת במחשבה עצמה ובדרך הבנייתה.  הארכיב מכיל את המוסכמות בזמן נתון והוא מעוצב על ידי  הפרקטיקות החברתיות האקטואליות בזמן זה. פוקו ביקש להתנתק מהחיפוש אחר אמיתויות ולעבור למחקר דרכי ביסוס הלגיטימציה שלהן.

 

(1)                            Available on-line at  http://www.studiovisit.net/SV.Derrida.pdf

 

(2)            גדמר, בעבודתו Truth and Method, מעלה את התפיסה של Prejudice. 

(3)  Joel  C. Weinsheimer, Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method, New Haven ; London : Yale University Press, c1985 , p.39.

(4)    Ibid , p. 96.

(5)  Johann Gustav Droysen, Language, Understanding and the Historical World, in The Hermeneutics reader : texts of the German tradition from the Enlightenment to the present / edited with an introduction and notes, by Kurt Mueller-Vollmer,  Oxford : Basil Blackwell, 1986, p. 126.

(6)  Hans Georg Gadamer, Truth and method ,translated from the German ; translation edited by Garrett Barden and John Cumming, London : Sheed & Ward, 1975. p. 212.

(7)  Ibid  p.349.

(8)  Ibid p. 150

(9)  Ibid p.103.

 

193 תגובות על «Lost In Transelation- על כוריאוגרפיה והרמנויטיקה»

 1. I just want to say I'm very new to blogs and really enjoyed this web blog. Probably I’m going to bookmark your site . You absolutely have outstanding stories. Thank you for sharing with us your blog site.

 2. I simply want to tell you that I am all new to weblog and actually liked you're page. Very likely I’m likely to bookmark your site . You certainly have outstanding well written articles. Many thanks for sharing your blog.

 3. Hi, Neat post. There's an issue along with your site in internet explorer, may test this… IE still is the market chief and a large element of other folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 4. One thing I want to touch upon is that weightloss program fast can be achieved by the suitable diet and exercise. A person's size not only affects appearance, but also the entire quality of life. Self-esteem, melancholy, health risks, as well as physical ability are damaged in excess weight. It is possible to make everything right and still gain. In such a circumstance, a problem may be the root cause. While an excessive amount of food and never enough exercising are usually accountable, common health concerns and key prescriptions can easily greatly amplify size. Thanks a bunch for your post right here.

 5. Hi, i feel that i noticed you visited my website so i came to “return the want”.I'm trying to find issues to enhance my site!I guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

 6. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this information So i’m glad to convey that I've a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much certainly will make sure to do not overlook this web site and provides it a glance regularly.

 7. I just couldn't leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide in your guests? Is going to be again continuously to inspect new posts.

 8. I'm extremely inspired along with your writing talents and also with the layout for your blog. Is this a paid topic or did you modify it your self? Anyway stay up the nice quality writing, it is rare to peer a great weblog like this one today..

 9. I just want to say I'm new to weblog and truly liked your blog. Very likely I’m likely to bookmark your website . You surely come with really good articles and reviews. Appreciate it for sharing your webpage.

 10. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot

 11. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I donít understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 12. Thanks for your thoughts. One thing we've noticed is banks along with financial institutions are aware of the spending routines of consumers and also understand that most people max out their own credit cards around the holiday seasons. They sensibly take advantage of this specific fact and commence flooding the inbox and also snail-mail box having hundreds of 0 APR card offers shortly when the holiday season closes. Knowing that if you are like 98 of the American general public, you'll rush at the one opportunity to consolidate credit card debt and move balances for 0 apr interest rates credit cards.

 13. There are several posts to choose from near this, I do think taking there reference could experience made this spot or article really informative. That’s not me expression this information is negative. Simply I’ve got to pronounce how the info provided here was unique, merely to make it more in close proximity to complete, supporting with former information get been actually good. The points you will enjoy touched allow me to share really important, thus I will spot some of the information here to produce this actually good for entirely the newbie’s here. Many thanks for this information. Actually helpful!

 14. I discovered your blog post web site on the search engines and appearance several of your early posts. Always maintain the top notch operate. I additional the Feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading much more on your part down the line!…

 15. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 16. You're so awesome! I do not believe I've truly read through anything like that before. So good to find another person with some original thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on the internet, someone with some originality.

 17. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i¡¦m satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most for sure will make certain to do not forget this website and give it a look a continuing.

 18. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I'm going to revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 19. You made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 20. Hey there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 21. One important issue is that if you are searching for a education loan you may find that you will need a cosigner. There are many scenarios where this is correct because you may find that you do not employ a past credit ranking so the mortgage lender will require that you have someone cosign the money for you. Good post.

 22. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 23. I am glad for writing to make you understand of the useful discovery my daughter found browsing your web page. She mastered numerous issues, not to mention what it is like to have an excellent giving mindset to let folks effortlessly fully understand selected complicated subject matter. You truly exceeded visitors' expected results. Many thanks for showing those necessary, trusted, explanatory as well as cool thoughts on this topic to Sandra.

 24. Your style is really unique in comparison to other folks I've read stuff from. Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this web site.

 25. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 26. What i do not understood is in reality how you're now not actually a lot more well-preferred than you may be now. You are so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally believe it from a lot of various angles. Its like men and women aren't involved unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. At all times care for it up!

 27. I am grateful for your post. Id really like to comment that the expense of car insurance varies greatly from one coverage to another, since there are so many different issues which give rise to the overall cost. As an example, the model and make of the motor vehicle will have a large bearing on the fee. A reliable old family car will have a more affordable premium when compared to a flashy expensive car.

 28. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It's always useful to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.

 29. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness for your post is simply nice and i can suppose you're knowledgeable on this subject. Fine together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep updated with imminent post. Thanks one million and please keep up the enjoyable work.

 30. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 31. You are so awesome! I do not think I've read anything like this before. So nice to discover another person with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with some originality.

 32. Thanks for your post on the travel industry. I'd also like to add that if you are one senior thinking of traveling, it truly is absolutely important to buy travel cover for senior citizens. When traveling, retirees are at greatest risk of experiencing a medical emergency. Obtaining the right insurance coverage package for the age group can look after your health and provide peace of mind.

 33. I'm really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 34. Hello! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 35. I have to thank you for the efforts you've put in writing this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 36. I was more than happy to uncover this page. I need to to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every part of it and I have you book-marked to check out new information on your blog.

 37. Howdy very nice site!! Man .. Excellent .. Superb .. I'll bookmark your blog and take the feeds also…I am happy to find a lot of helpful information here within the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 38. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out any individual with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that's needed on the internet, somebody with somewhat originality. useful job for bringing something new to the web!

 39. I would like to point out my appreciation for your generosity for visitors who need help on this theme. Your very own dedication to getting the message across ended up being astonishingly informative and have always permitted women like me to realize their pursuits. The invaluable report signifies so much a person like me and much more to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 40. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 41. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 42. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 43. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.

 44. I simply needed to thank you very much all over again. I am not sure the things I could possibly have handled in the absence of the ideas revealed by you regarding my concern. It absolutely was a very scary situation for me, but seeing a new expert tactic you handled that forced me to jump with happiness. I will be thankful for this guidance as well as expect you recognize what an amazing job that you're providing instructing the mediocre ones by way of your webpage. More than likely you've never got to know any of us.

 45. I believe that is among the such a lot important information for me. And i am glad studying your article. However wanna commentary on few normal things, The site taste is ideal, the articles is truly excellent . Just right process, cheers.

 46. There are some attention-grabbing time limits on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as effectively

 47. Thank you for your whole labor on this site. My daughter really loves working on internet research and it's easy to understand why. Most of us know all regarding the dynamic ways you render sensible strategies via this web blog and therefore invigorate contribution from others on the concept and our princess is in fact understanding a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You are doing a fabulous job.

 48. I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

 49. you're in reality a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It sort of feels that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a excellent job on this topic!

 50. I've been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 51. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx.

 52. I found your weblog web site on google and examine just a few of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to studying extra from you afterward!…

 53. I'm curious to find out what blog platform you are using? I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I'd like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

 54. You're so cool! I don't believe I've truly read through anything like this before. So wonderful to discover somebody with a few genuine thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!

 55. Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.

 56. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 57. I must thank you for the efforts you've put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 58. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

 59. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of the greatest in its field. Excellent blog!

 60. Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to make a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.

 61. Along with everything which seems to be building inside this specific subject matter, all your points of view are generally quite radical. Even so, I am sorry, but I can not give credence to your entire idea, all be it refreshing none the less. It seems to everybody that your remarks are actually not totally validated and in reality you are generally your self not really entirely convinced of your argument. In any case I did enjoy reading it.

 62. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 63. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. With thanks

 64. It's appropriate time to make some plans for the long run and it's time to be happy. I have read this publish and if I may just I desire to counsel you few attention-grabbing things or tips. Maybe you can write next articles regarding this article. I want to learn even more things about it!

 65. I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 66. Pretty component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment and even I success you get admission to constantly fast.

 67. I do enjoy the manner in which you have presented this particular matter plus it does offer us some fodder for consideration. However, coming from what I have seen, I just wish as the actual opinions pack on that folks keep on issue and don't start on a soap box of some other news of the day. Yet, thank you for this excellent piece and even though I do not really go along with this in totality, I respect the point of view.

 68. Please let me know if you're looking for a article writer for your blog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Kudos!

 69. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 70. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 71. The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix if you werent too busy looking for attention.

 72. May I simply just say what a relief to uncover someone that truly knows what they're discussing online. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren't more popular because you most certainly have the gift.

 73. Just want to say your article is as amazing. The clearness on your submit is just cool and i can assume you are knowledgeable on this subject. Fine with your permission let me to grasp your feed to keep updated with impending post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 74. Howdy! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 75. The next time I read a blog, I hope that it won't fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you'd have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren't too busy searching for attention.

 76. Hello, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, might check this… IE still is the market leader and a large component to people will omit your excellent writing because of this problem.

 77. Hello there! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 78. It's appropriate time to make a few plans for the future and it's time to be happy. I have learn this publish and if I could I desire to counsel you some interesting issues or advice. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I want to learn more issues approximately it!

 79. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific website.

 80. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 81. Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you offer. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

 82. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I'm impressed! Very helpful info specifically the remaining section 🙂 I handle such info much. I was seeking this particular information for a very lengthy time. Thank you and good luck.

 83. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 84. hello there and thanks in your info – I have definitely picked up anything new from proper here. I did then again expertise several technical issues the usage of this web site, as I skilled to reload the website a lot of times prior to I may just get it to load correctly. I have been brooding about if your hosting is OK? Now not that I am complaining, but sluggish loading cases times will sometimes have an effect on your placement in google and could injury your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could glance out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 85. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 86. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks!

 87. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this site and give it a glance on a constant basis.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.